РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ОПШТИНА РАЧА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
 

Број: 021-634/2019-II-01

Датум: 23.12.2019.године

 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС број, 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 др. закон и 4/2018) , члана 71. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 3/2019),  члана 37. Пословника о раду Општинског већа („Сл. гласник општине Рача“, број 01/09 и 17/16) и Предлога Одлуке о о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: пчеларство, шифра инвестиције: 101.6.2. у 2019.години број 021-634/2019-II-01 од 20.12.2019.године, Општинско веће општине Рача је на седници одржаној 23.12.2019 донело следећу

 

 

ОДЛУКУ

о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: пчеларство, шифра инвестиције: 101.6.2. у 2019.години

 

 

  1. Одобравају се подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: пчеларство: 101.6.2 –назив инвестиције: набавка опреме за пчеларство (кошнице, центрифуге, сатне основе произведене од пчелињег воска и топионици за восак) од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додату вредност у укупном износу 1.124.000,00 динара без урачунатог пореза на додатну вредност, следећим подносиоцима захтева/корисницима средстава:

 

 

1.1.Рајици Здравковићу из Раче, Краљице Марије бр.132, општина Рача,са ЈМБГ: 2004958721415 и БПГ: 736813002370, број захтева 021-409/2019-II-01 од 06.09.2018.г., у укупном износу 100.000,00 динара, што чини 80 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна са AV подњачом DB 12, комада 20, по рачуну бр. 19-MPR01100015 од 05.09.2019.г. издатог од стране Предузећа  “RIOS“ доо, Рача.

 

1.2. Радославу Андрејићу из Вишевца, општина Рача, са ЈМБГ: 0404984761035 и БПГ: 736716001461, број захтева 021-412/2019-II-01 од 09.09.2019., у укупном износу 99.960,00 динара, што чини 80 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна са AV подњачом DB 10, комада 35, по рачуну бр. 19-MPR01100016 од 06.09.2019.г. издатог од стране Предузећа  “RIOS“ доо, Рача.

 

1.3. Сузани Првуловић из Адровца, општина Рача,са ЈМБГ: 1508974726413 и БПГ: 736678000351, број захтева 021-414/2019-II-01 од 11.09.2019.г., у укупном износу 80.000,00 динара, што чини 80 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна са AV подњачом ЛР, комада 20, по рачуну бр. 19-MPR01100017 од 06.09.2019.г. издатог од стране Предузећа  “RIOS“ доо, Рача.

 

1.4. Ненаду Стевановићу из Раче, ул. Краља петра Првог бр.92, општина Рача, са ЈМБГ: 2410977721416 и БПГ: 736813002329 број захтева 021-427/2019-II-01 од 18.09.2019., у укупном износу 82.240,00 динара, што чини 80 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна са AV подњачом ДБ10, комада 20, по рачуну бр. 19-MPR01100014 од 04.09.2019.г. издатог од стране Предузећа  “RIOS“ доо, Рача.

 

1.5. Александру Радовановићу из Раче,, општина Рача, са ЈМБГ: 2608947721416 и БПГ: 736813002256 број захтева 021-438/2019-II-01 од 26.09.2019., у укупном износу 22.400,00 динара, што чини 50 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: сатне основе у количини од 32,00 кг,  по рачуну бр.071/19 од 23.09.2019.г. издатог од стране Занантске радње “APITRADE“ Лесковац.

 

1.6. Рајици Глишић из Поповића, општина Рача, са ЈМБГ: 0811960721436 и БПГ: 736805000185 број захтева 021-445/2019-II-01 од 30.09.2019., у укупном износу 99.840,00 динара, што чини 80 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, кошница комплетна са AV подњачом ДБ10, комада 26, по рачуну бр. 19-MPR01100018 од 27.09.2019.г. издатог од стране Предузећа  “RIOS“ доо, Рача.

 

 

1.7. Марку Глишићу из Раче, Николе Тесле бр.21 општина Рача, са ЈМБГ: 1004990720044 и БПГ: 736813002558 број захтева 021-446/2019-II-01 од 30.09.2019., у укупном износу 99.840,00 динара, што чини 80 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, кошница комплетна са AV подњачом ДБ10, комада 26, по рачуну бр. 19-MPR01100019 од 27.09.2019.г. издатог од стране Предузећа  “RIOS“ доо, Рача.

 

1.8. Радмили Срећковић из Великих Крчмара, општина Рача,са ЈМБГ: 0911972725016  и БПГ: 736708000729 број захтева 021-451/2019-II-01 од 04.10.2019.г., у укупном износу 57.600,00 динара, што чини 80 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна са AV подњачом ЛР, комада 15, по рачуну бр. 19-MPR01100022 од 03.10.2019.г. издатог од стране Предузећа  “RIOS“ доо, Рача.

 

1.9. Момчилу Матејићу  из Поповића, општина Рача, са ЈМБГ: 1710938721417 и БПГ: 736805000320 број захтева 021-456/2019-II-01 од 07.10.2019., у укупном износу 80.640,00 динара, што чини 80 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, кошница комплетна са AV подњачом ДБ10, комада 21, по рачуну бр. 19-MPR01100023 од 04.10.2019.г. издатог од стране Предузећа  “RIOS“ доо, Рача.

 

1.10. Биљани Петровић из Раче, Опленачка бр.001/2, општина Рача,са ЈМБГ: 3003960726413 и БПГ: 736813002507 број захтева 021-457/2019-II-01 од 07.10.2019.г., у укупном износу 65.280,00 динара, што чини 80 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, кошница комплетна са AV подњачом ДБ10, комада 17, по рачуну бр. 19-MPR01100020 од 02.10.2019.г. издатог од стране Предузећа  “RIOS“ доо, Рача.

 

1.11. Драгану Т. Миловановићу из Раче, ул. Николе Тесле бр.25, општина Рача,са ЈМБГ: 1919954721428 и БПГ: 736813002230 број захтева 021-472/2019-II-01 од 10.10.2019.г., у укупном износу 76.800,00 динара, што чини 80 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, кошница комплетна са AV подњачом ЛР, комада 20, по рачуну бр. 19-MPR01100024 од 08.10.2019.г. издатог од стране Предузећа  “RIOS“ доо, Рача.

 

1.12. Владимиру Миљковићу из Адроваца, ул.Д.Филиповића Фиће бр.17, општина Рача, са ЈМБГ: 2310976710033 и БПГ: 73667800408 број захтева 021-473/2019-II-01 од 10.10.2019., у укупном износу 33.040,00 динара, што чини 80 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: врцаљка 4 рама LR CR електрична, комада 1,  по рачуну 20019/19 од 02.10.2019.г. издатог од стране СЗТР “MEDICO TIM“ Горољуб Антић, Голочело бб Крагујевац.

 

1.13. Давору Тимотијевићу из Раче, ул.Вука Карађића бр.33, Рача, са ЈМБГ: 0107975721417 и БПГ: 736813002469 број захтева 021-494/2019-II-01 од 14.10.2019.г., у укупном износу 76.800,00 динара, што чини 80 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, кошница комплетна са AV подњачом ДБ10, комада 20, по рачуну бр. 19-MPR01100025 од 10.10.2019.г. издатог од стране Предузећа  “RIOS“ доо, Рача.

 

1.14. Владимиру Ђоковићу из Раче, ул Лепеничка бр.8, општина Рача, са ЈМБГ: 2606948721417 и БПГ: 736813002302 број захтева 021-514/2019-II-01 од 15.10.2019.г., у укупном износу 100.000,00 динара, што чини максимани износ од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, кошница комплетна са AV подњачом ДБ12, комада 21, по рачуну бр. 19-КА11-1015-1AL од 15.10.2019.г. издатог од стране Предузећа  “RIOS“ доо, Рача.

 

1.15. Александри Степановић из Раче, ул. Деспота Стефана Високог бр.14, општина Рача, са ЈМБГ: 1409988715327 и БПГ: 736813001543 број захтева 021-515/2019-II-01 од 15.10.2019., у укупном износу 49.560,00 динара, што чини 80 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: електричног топионика за восак са пресом, комада 1, по рачуну 010/19 од 11.10.2019.г. издатог од стране СЗТ “Златна пчела“ Јагодина.

 

 

  1. Исплата средстава из члана 1. ове Одлуке ће се вршити по приливу средстава, из буџета општине Рача на наменски рачун Корисника средстава уписан у Регистар пољопривредних газдинстава.

 

 

  1. Овлашћује се Председник Општине Рача да по коначности ове Одлуке са наведеним лицима из става 1. закључи Уговоре о додели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: пчеларство, шифра инвестиције: 101.6.2.

 

 

 

  1. Уговором из тачке 3. ближе ће се одредити међусобна права и обавезе уговорних страна у складу са Конкурсом.

 

  1. Ову Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рача, огласним таблама општинске управе Рача и Месних канцеларија, као и у Службеном гласнику СО-е Рача.

 

 

  1. По објављивању Одлуке на званичном сајту, учесници конкурса који нису задовољни донетом одлуком имају право да поднесу приговор Општинском већу општине Рача. Приговор се подноси у року од три радна дана од дана објављивања Одлуке на званичном сајту општине Рача.

 

  1. Сва заинтересована лица могу да изврше увид у списе предмета у року од 3 дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страници општине Рача.

 

8.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

П Р Е Д С Е Д Н И К

_______________________________

Доставити: