РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ОПШТИНА РАЧА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 021-633/2019-II-01

Датум: 23.12.2019.године

 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС број, 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 др. закон и 4/2018) , члана 71. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 3/2019),  члана 37. Пословника о раду Општинског већа („Сл. гласник општине Рача“, број 01/09 и 17/16) и Предлога Одлуке о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће,грожђе,поврће(укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције:101.4.2. за 2019.годину број 021-633/2019-II-01 од 20.12.2019.године, Општинско веће општине Рача је на седници одржаној 23.12.2019 донело следећу

 

 

ОДЛУКУ

о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.4.2.

 за 2019. годину

 

  1. Одобравају се подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.4.2 –назив инвестиције: набавка конструкција за пластенике и/или високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике. у укупном износу 817.353,33 динара без урачунатог пореза на додатну вредност, следећим подносиоцима захтева/корисницима средстава:

 

1.1.Владану Стевановићу из Саранова, општина Рача,са ЈМБГ: 1602979761019 и БПГ: 736821000097 број захтева 021-449/2019-II-01 од 03.10.2019.г., у укупном износу 158.013,33 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пластеника “Profesional“ 8м х 14м са дуплом фолијом (спољашња дебљине 0.180 mm и унутрашња дебљине 0.06 mm) и фарбаном челичном конструкцијом, према рачуну-отпремници бр.05/155 од 26.09.2019.г., издатог од стране  Занатске радње за израду готових текстилних производа “БМ тенде“, Рача, ул. Краља Александра Карађорђевића бр.44..

 

1.2. Немањи Тодоровић из Саранова, општина Рача, са ЈМБГ: 2610985761027 и БПГ: 736821000313 број захтева 021-488/2019-II-01 од 14.10.2019., у укупном износу 347.820,00 динара, , што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пластеника “Profesional“ 8м х 34м са дуплом фолијом (спољашња дебљине 0.200 mm и унутрашња дебљине 0.06 mm) и фарбаном челичном конструкцијом, према рачуну-отпремници бр.05/177 од 11.10.2019.г., издатог од стране  Занатске радње за израду готових текстилних производа “БМ тенде“, Рача, ул. Краља Александра Карађорђевића бр.44..

 

1.3. Марку Тодоровићу из Саранова, општина Рача,са ЈМБГ: 1706984720061 и БПГ: 736821000399, број захтева 021-489/2019-II-01 од 14.10.2019.г., у укупном износу 311.520,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пластеника “Profesional“ 8м х 30м са дуплом фолијом (спољашња дебљине 0.180 mm и унутрашња дебљине 0.06 mm) и фарбаном челичном конструкцијом, према рачуну-отпремници бр.05/176 од 11.10.2019.г., издатог од стране  Занатске радње за израду готових текстилних производа “БМ тенде“, Рача, ул. Краља Александра Карађорђевића бр.44..

 

  1. Исплата средстава из члана 1. ове Одлуке ће се вршити по приливу средстава, из буџета општине Рача на наменски рачун Корисника средстава уписан у Регистар пољопривредних газдинстава.

 

  1. Овлашћује се Председник Општине Рача да по коначности ове Одлуке са наведеним лицима из става 1. закључи Уговоре о додели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.4.2.

 

  1. Уговором из тачке 3. ближе ће се одредити међусобна права и обавезе уговорних страна у складу са Конкурсом.

 

  1. Ову Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рача, огласним таблама Општинске управе Рача и Месних канцеларија, као и у Службеном гласнику СО-е Рача.

 

  1. По објављивању Одлуке на званичном сајту, учесници конкурса који нису задовољни донетом одлуком имају право да поднесу приговор Општинском већу општине Рача. Приговор се подноси у року од три радна дана од дана објављивања Одлуке на званичном сајту општине Рача.

 

  1. Сва заинтересована лица могу да изврше увид у списе предмета у року од 3 дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страници општине Рача.

 

8.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

П Р Е Д С Е Д Н И К

_______________________________

Доставити: