На основу члана 37. Пословника о раду општинског Већа општине Рача ( Сл.Гласник општине Рача бр. 1/09 и 17/16), на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник општине Рача“, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину који је донела Скупштина општине Рача на седници од 23.05.2018. године, под бројем 020-53/2018-I-01 („Службени гласник општине Рача“ број  6/2018) и у складу са Изменама и допунама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину који је донела Скупштина општине Рача на седници од 22.10..2018. године под бројем 020-127/2018-I-01 („Службени гласник општине Рача“ број  20/2018), друге измене и допуне  Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину који је донела Скупштина општине Рача на седници од 25.12.2018. године под бројем 020-156/2018-I-01 („Службени гласник општине Рача“ број  30/2018) и Конкурса за избор корсника буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018.годину (“Сл.гласник општине Рача“ број  11/2018 од 21.06.2018.г.), општинско Веће општине Рача , на седници одржаној дана: 26.12.2018. године, донело је:

 

 О Д Л У К У

о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.4.2.

 

 

 1. Одобравају се подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.4.2назив инвестиције: набавка конструкција за пластенике и/или високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике. у укупном износу 1.015.279,60 динара без урачунатог пореза на додатну вредност, следећим подносиоцима захтева/корисницима средстава:

 

1.1.Слободану Домановићу из Бошњана, општина Рача,са ЈМБГ: 0409944721415 и БПГ: 736813000660 број захтева 021-422/2018-II-01 од 25.09.2018.г., у укупном износу 185.733,33 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пластеника “Profesional“ 8м х 14м са дуплом фолијом (спољашња дебљине 0.180 mm и унутрашња дебљине 0.06 mm) и фарбаном челичном конструкцијом, према рачуну-отпремници бр.05/197 од 19.09.2018.г., издатог од стране  Занатске радње за израду готових текстилних производа “БМ тенде“, Рача, ул. Краља Александра Карађорђевића бр.44..

 

1.2. Љубиши Пауновићу из Саранова, општина Рача, са ЈМБГ: 0511957721413 и БПГ: 736821001212 број захтева 021-448/2018-II-01 од 04.10.2018., у укупном износу 350.000,00 динара, што чини максимални износ подстицајних средства од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пластеника “Profesional“ 8м х 40 м са дуплом фолијом (спољашња дебљине 0.180 mm и унутрашња дебљине 0.06 mm) и фарбаном челичном конструкцијом, према рачуну-отпремници бр.05/202 од 01.10.2018.г., издатог од стране  Занатске радње за израду готових текстилних производа “БМ тенде“, Рача, ул. Краља Александра Карађорђевића бр.44..

 

1.3. Милораду Тодоровићу из Саранова, општина Рача,са ЈМБГ: 1111947721410 и БПГ: 736821000615, број захтева 021-471/2018-II-01 од 10.10.2018.г., у укупном износу 130.500,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пластеника “Profesional“ 8м х 12,5 м са дуплом фолијом (спољашња дебљине 0.180 mm и унутрашња дебљине 0.06 mm) и фарбаном челичном конструкцијом, према рачуну-отпремници бр.05/218 од 09.10.2018.г., издатог од стране  Занатске радње за израду готових текстилних производа “БМ тенде“, Рача, ул. Краља Александра Карађорђевића бр.44..

 

1.4. Златку Живановићу из Вучића, општина Рача, са ЈМБГ: 2309977721413 и БПГ: 736732000350 број захтева 021-495/2018-II-01 од 12.10.2018., у укупном износу 263.769,60 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку спољашње фолије дебљине 0.180 mik у количини од 1551 m2, унутрашње фолије дебљине 0.06 mik у количини од 920 m2 и конструкцију од гвожђа, према рачуну-отпремници бр.05/219 од 11.10.2018.г., издатог од стране  Занатске радње за израду готових текстилних производа “БМ тенде“, Рача, ул. Краља Александра Карађорђевића бр.44..

 

1.5. Радиши Ђорђевићу из Сипића, општина Рача, са ЈМБГ: 2005961721414 и БПГ: 736848001051 број захтева 021-524/2018-II-01 од 15.10.2018., у укупном износу 85.276,67 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност,, за набавку вишегодишње вишеслојне фолије за пластенике:фолије Е 1568 дебљине 150 mic у количини од 958 м2, према рачуну бр.901.255.016153  од 15.09.2018.г., издатог од стране  Предузећа “ULIS“ доо Смед.Паланка, ул.Јасеничака бр.31 и фолије STAB KRITIS у количини од 86 кг према рачуну 711 од 25.08.2018.г, издатог од стране СТР “Ратар“ Голубинци.

 

 

 

 1. Исплата средстава из члана 1. ове Одлуке ће се вршити по приливу средстава, из буџета општине Рача на наменски рачун Корисника средстава уписан у Регистар пољопривредних газдинстава.

 

 1. Овлашћује се Председник Општине Рача да по коначности ове Одлуке са наведеним лицима из става 1. закључи Уговоре о додели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.4.2.

 

 1. 4. Уговором из тачке 3. ближе ће се одредити међусобна права и обавезе уговорних страна.

 

 1. 5. Ову Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рача, огласним таблама општинске управе Рача и Месних канцеларија, као и у Службеном гласнику СО-е Рача.

 

 1. 6. По објављивању Одлуке на званичном сајту, учесници конкурса који нису задовољни донетом одлуком имају право да поднесу приговор Општинском већу општине Рача. Приговор се подноси у року од три радна дана од дана објављивања Одлуке на званичном сајту општине Рача.

 

 1. 7. Сва заинтересована лица могу да изврше увид у списе предмета у року од 3 дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страници општине Рача.

 

8.Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном Гласнику општине Рача.

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

 

Број: 021-749/2018-II-01

 

Дана: 26. 12.2018.г.

                                                                                                                Председник општинског Већа

             ______________________________

                                                                                                                                              Ненад Савковић

 

 

Доставити:

 1. Службени Галсник општине Рача
 2. Председнику општине Рача
 3. Рачунодству ОУ Рача
 4. Веб презентација општине Рача
 5. архива