На основу члана 37. Пословника о раду општинског Већа општине Рача ( Сл.Гласник општине Рача бр. 1/09 и 17/16), на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник општине Рача“, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину који је донела Скупштина општине Рача на седници од 23.05.2018. године, под бројем 020-53/2018-I-01 („Службени гласник општине Рача“ број  6/2018) и у складу са Изменама и допунама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину који је донела Скупштина општине Рача на седници од 22.10..2018. године под бројем 020-127/2018-I-01 („Службени гласник општине Рача“ број  20/2018), друге измене и допуне  Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину који је донела Скупштина општине Рача на седници од 25.12.2018. године под бројем 020-156/2018-I-01 („Службени гласник општине Рача“ број  30/2018) и Конкурса за избор корсника буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018.годину (“Сл.гласник општине Рача“ број  11/2018 од 21.06.2018.г.), општинско Веће општине Рача , на седници одржаној дана: 26.12.2018. године, донело је:

 

О Д Л У К У

о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: пчеларство, шифра инвестиције: 101.6.2.

 

 

 1. Одобравају се подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: пчеларство: 101.6.2назив инвестиције: набавка опреме за пчеларство (кошнице, центрифуге, сатне основе произведене од пчелињег воска и топионици за восак) од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додату вредност у укупном износу 689.214,00 динара без урачунатог пореза на додатну вредност, следећим подносиоцима захтева/корисницима средстава:

 

 

1.1.Радисаву Мијаиловићу из Ђурђева, општина Рача,са ЈМБГ: 2010940721418 и БПГ: 736775000174 број захтева 021-331/2018-II-01 од 31.07.2018.г., у укупном износу 92.624,00 динара, што чини 80 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: центрифуга касетна 6 ДБ рамова, касте 37 cm све inox електро 12 и 220 V, дигитална аутоматика, комада 1,  по рачуну бр.441 од 20.07.2018.г. издатог од стране “ Finans“  доо Рума, ул.Предрага Вулете 2-4..

 

1.2. Александру Радовановићу из Раче,, општина Рача, са ЈМБГ: 2608947721416 и БПГ: 736813002256 број захтева 021-365/2018-II-01 од 15.08.2018., у укупном износу 85.680,00 динара, што чини 80 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: гасног топионика за восак са таложником, комада 1., по рачуну бр.66/2018 од 13.07.2018.г. издатог од стране занатско трговинске радње “Ауто-сервис БАБОВИЋ“, Лазаревац, ул. В.Николаја Велимировића бр.28..

 

1.3. Ненаду Стевановићу из Раче, ул. Краља Петра Првог, бр.92, општина Рача,са ЈМБГ: 2410977721416 и БПГ: 736813002329 број захтева 021-3952018-II-01 од 05.09.2018.г., у укупном износу 60.000,00 динара, што чини 60 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, набавку пчеларске опреме: кошница комплетна са AV подњачом DB 10, комада 20, по рачуну бр. 18-MPR01100021 од 04.09.2018.г. издатог од стране Предузећа  “RIOS“ доо, Рача.

 

1.4. Слободану Маринковићу из Вишевца, општина Рача, са ЈМБГ: 0605950721412 и БПГ: 736716001054 број захтева 021-420/2018-II-01 од 24.09.2018., у укупном износу 33.840,00 динара, што чини 80 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: врцаљка радијална 12 R DB1/2+T4R DB електрична, комада 1,  по рачуну 18-КА11-0920-1АL од 20.09.20187.г. издатог од стране Предузећа  “RIOS“ доо, Рача.

 

1.5. Рајици Глишић из Поповића, општина Рача, са ЈМБГ: 0811960721436 и БПГ: 736805000185 број захтева 021-426/2018-II-01 од 26.09.2018., у укупном износу 60.000,00 динара, што чини 60 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: сатне основе у количини од 80,00 кг,  по рачуну 18-КА11-0924-1АL од 24.09.2018.г. издатог од стране Предузећа  “RIOS“ доо, Рача.

 

1.6. Ненаду Сретеновићу из Сипића, општина Рача, са ЈМБГ: 0409983720086 и БПГ: 736848001000 број захтева 021-442/2018-II-01 од 01.10.2018., у укупном износу 33.600,00 динара, што чини 80 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: врцаљка тангенцијална 4 R DB електрична, комада 1,  по рачуну 18-MPR01100023 од 26.09.2018.г. издатог од стране Предузећа  “RIOS“ доо, Рача.

 

1.7.Момчилу Матејићу  из Поповића, општина Рача, са ЈМБГ: 1710938721417 и БПГ: 736805000320 број захтева 021-455/2018-II-01 од 05.10.2018., у укупном износу 58.528,00 динара, што чини 80 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: врцаљка касетна  4 R DB електрична, комада 1,  по рачуну 18-КА11-1003-2АL од 03.10.2018.г..г. издатог од стране Предузећа  “RIOS“ доо, Рача.

 

1.8. Зорану Ранковићу из Ђурђева, општина Рача,са ЈМБГ: 0707960721418 и БПГ: 736775000328 број захтева 021-460/2018-II-01 од 05.10.2018.г., у укупном износу 59.292,00 динара, што чини 60 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна са AV подњачом DB 12, комада 18, по рачуну бр. по рачуну 18-КА11-1003-1АL од 03.10.2018.г..г. издатог од стране Предузећа  “RIOS“ доо, Рача.

 

1.9.Драгану Т. Миловановићу из Раче, ул. Николе Тесле бр.25, општина Рача,са ЈМБГ: 1919954721428 и БПГ: 736813002230 број захтева 021-469/2018-II-01 од 09.10.2018.г., у укупном износу 57.690,00 динара, што чини 60% од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност,за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна са AV подњачом DB 12, комада 5 и кошница комплетна са AV подњачом LR, по рачуну бр. по рачуну 18-КА11-1009-1АL од 09.10.2018.г..г. издатог од стране Предузећа  “RIOS“ доо, Рача.

 

1.10.Сузани Првуловић из Адровца, општина Рача,са ЈМБГ: 1508974726413 и БПГ: 736678000351 број захтева 021-476/2018-II-01 од 11.10.2018.г., у укупном износу 60.000,00 динара, што чини 60 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна са AV подњачом LR комада 10 и сатних основа у количини од 45,00 кг, по рачуну бр. по рачуну 18-MPR01100024 од 10.10.2018.г.  издатог од стране Предузећа  “RIOS“ доо, Рача.

 

1.11. Русмиру Чоходару, ул.Светог Саве бр.16, Рача, са ЈМБГ: 0303946721428 и БПГ: 736813001683, број захтева 021-485/2018-II-01 од 12.10.2018.г., у укупном износу 57.960,00 динара, што чини 60 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, набавку пчеларске опреме: кошница комплетна са AV подњачом DB 10, комада 21 по рачуну бр. по рачуну 18-MPR01100025 од 11.10.2018.г.  издатог од стране Предузећа  “RIOS“ доо, Рача.

 

1.12. Мирославу Цветковићу Ђурђево, општина Рача, са ЈМБГ: 0506964721425 и БПГ: 736775000913 број захтева 021-490/2018-II-01 од 12.10.2018.г., у укупном износу 30.000,00 динара, што чини 60 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: сатне основе у количини од 40,00 кг,  по рачуну 18-КА11-1010-1АL од 10.10.2018.г. издатог од стране Предузећа  “RIOS“ доо, Рача.

 

 1. Одбацује се захтев за подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: пчелларство: 101.6.2. назив инвестиције: набавка опреме за пчеларство (кошнице, центрифуге, сатне основе произведене од пчелињег воска и топионици за восак) следећем подносиоцу захтева:

 

  2.1. Милијани Николић  из Трске са ЈМБГ: 0712940726417и БПГ: 736813002124 бр. захтева 021-297/2018-II-01 од  10.07.2018.г., за набавку пчеларске опреме: кошница без медишта DB 12, комада 10,  по рачуну 18-18-КА11-0611-1 од 11.06.2018.г. издатог од стране Предузећа  “RIOS“ доо, Рача., као неоснован, јер не испуњава услове из Конкурса.

 

 

 1. 3. Исплата средстава из члана 1. ове Одлуке ће се вршити по приливу средстава, из буџета општине Рача на наменски рачун Корисника средстава уписан у Регистар пољопривредних газдинстава.

 

 

 1. 4. Овлашћује се Председник Општине Рача да по коначности ове Одлуке са наведеним лицима из става 1. закључи Уговоре о додели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: пчеларство, шифра инвестиције: 101.6.2.

 

 1. Уговором из тачке 3. ближе ће се одредити међусобна права и обавезе уговорних страна.

 

 

 1. 6. Ову Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рача, огласним таблама општинске управе Рача и Месних канцеларија, као и у Службеном гласнику СО-е Рача.

 

 

 1. 7. По објављивању Одлуке на званичном сајту, учесници конкурса који нису задовољни донетом одлуком имају право да поднесу приговор Општинском већу општине Рача. Приговор се подноси у року од три радна дана од дана објављивања Одлуке на званичном сајту општине Рача.

 

 1. 8. Сва заинтересована лица могу да изврше увид у списе предмета у року од 3 дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страници општине Рача.

 

9.Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном Гласнику општине Рача.

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

 

Број: 021-748/2018-II-01

 

Дана: 26. 12.2018.г.

                                                                                                                Председник општинског Већа

             ______________________________

                                                                                                                                              Ненад Савковић

 

 

Доставити:

 1. Службени Галсник општине Рача
 2. Председнику општине Рача
 3. Рачунодству ОУ Рача
 4. Веб презентација општине Рача
 5. архива