На основу члана 37. Пословника о раду општинског Већа општине Рача ( Сл.Гласник општине Рача бр. 1/09 и 17/16), на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник општине Рача“, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину који је донела Скупштина општине Рача на седници од 23.05.2018. године, под бројем 020-53/2018-I-01 („Службени гласник општине Рача“ број  6/2018) и у складу са Изменама и допунама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину који је донела Скупштина општине Рача на седници од 22.10..2018. године под бројем 020-127/2018-I-01 („Службени гласник општине Рача“ број  20/2018), Правилника о елементима за рангирање подносилаца пријаве на Посебан конкурс за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018.годину број 110-5/2018-II-01 од 26.10.2018.г., Правилникa о прихватљивим инвестицијама, појединачним елементима и прихватљивим трошковима за подстицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Рача у 2018. години за Посебан конкурс за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018.годину број 110-4/2018-II-01 и Посебног Конкурса за избор корсника буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018.годину (“Сл.гласник општине Рача“ број  21/2018 од 26.10.2018.г.),и на предлог  Комисије за расподелу и контролу управљања средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача, општинско Веће општине Рача, на седници одржаној дана: 07.12. 2018. године, утврдило је:

 

 О Д Л У К У

о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава,

 сектор: Сектор Остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др.)

за шифре инвестиција: 101.5.1, 101.5.2, 101.5.3, 101.5.4, 101.5.5, 101.5.6 и 101.5.10..

  1. Одобравају се подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: Сектор Остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др.) за шифре инвестиција: 101.5.1, 101.5.2, 101.5.3, 101.5.4, 101.5.5, 101.5.6 и 101.5.10.., у укупном износу 5.000.000,00 динара без урачунатог пореза на додатну вредност, следећим подносиоцима захтева/корисницима средстава:

1.1. Гордана Голубовић из Сипића,  општина Рача,са ЈМБГ: 2008984725025  и БПГ: 73684800527  број захтева 021-648/2018-II-01 од 11.2018.г., у укупном износу 400.000,00 динара, што чини максимални износ подстицајних средства од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност,за набавку механизације, машине за заштиту  биља по  предрачуну бр. 60400800630 од 05.11.2018 .г. издатог од стране Југометал д.о.о. Свилајнац

1.2. Марина Јовић из Вучића општина Рача,са ЈМБГ: 0512985725048 и БПГ: 736732000105 број захтева 021-630/2018-II-01 од 11.2018.г., у укупном износу 385.000,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације, машине за заштиту биља  по  предрачуну бр.  03-218 од 13.11.2018 .г. издатог од стране РАЧАКООП , Рача

1.3. Милојко Ковачевић из Раче општина Рача,са ЈМБГ: 1708985761023 и БПГ: 736813000512 број захтева 021-614/2018-II-01 од 11.2018.г., у укупном износу 216.000,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације, машине за сетву  по  рачуну бр.  2/18 од 08.11.2018 .г. издатог од стране РАЧАКООП , Рача

1.4. Марко Срећковић из Велико Крчмаре општина Рача, са ЈМБГ: 2706989720047 и БПГ: 736708001962 број захтева 021-642/2018-II-01 од 11.2018.г., у укупном износу 400.000,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације, машине за допунску обраду зељишта  по  предрачуну бр.  03-222 од 15.11.2018 .г. издатог од стране РАЧАКООП , Рача

1.5. Немања Петровић из Сипића општина Рача, са ЈМБГ: 1107986720041 и БПГ: 736848000861 број захтева 021-601/2018-II-01 од 11.2018.г., у укупном износу 392.560,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације, машине за сетву по  предрачуну бр.  (97) 09-00159 од 06.11.2018 .г. издатог од стране АГРОЖИКЕН доо, Београд

1.6. Душан Домановић из Бошњана општина Рача, са ЈМБГ: 2508984761016 и БПГ: 736694000050 број захтева 021-610/2018-II-01 од 11.2018.г., у укупном износу 141.960,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације, машине за допунску обраду зељишта  по  предрачуну бр.  314/18 од 06.11.2018 .г. издатог од стране МАШИНСКА РАДИОНИЦА ТУПАЊАЦ МД, Футог

1.7. Драган Милисављевић из Великих Крчмара општина Рача, са ЈМБГ: 1003981720043 и БПГ: 736708000354 број захтева 021-644/2018-II-01 од 11.2018.г., у укупном износу 215.000,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације, машине за заштиту биља по  предрачуну бр.  (97) 73-00170 од 15.11.2018 .г. издатог од стране АГРОЖИКЕН доо, Београд

1.8. Добрица Ђорђевић из Сипића општина Рача, са ЈМБГ: 2803979761026 и БПГ: 736848000810 број захтева 021-594/2018-II-01 од 11.2018.г., у укупном износу 491.867,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације, машине за примарну обраду земљишта по  предрачуну бр.  (97) 18-00156 од 05.11.2018 .г. издатог од стране АГРОЖИКЕН доо, Београд

1.9. Никола Николић из Трска општина Рача, са ЈМБГ: 2602993720043 и БПГ: 736856000816 број захтева 021-603/2018-II-01 од 11.2018.г., у укупном износу 400.000,00 динара, што чини максимални износ подстицајних средства од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације, машине за допунску обраду земљишта по  предрачуну бр.  03-214 од 07.11.2018 .г. издатог од стране РАЧАКООП доо, Рача

1.10. Драган Нешић из Поповића, општина Рача, са ЈМБГ: 1911983761042 и БПГ: 736805000380 број захтева 021-656/2018-II-01 од 11.2018.г., у укупном износу 400.000,00 динара, што чини максимални износ подстицајних средства од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације, машине за допунску обраду земљишта по  предрачуну бр.  1-1611 од 16.11.2018 .г. издатог од стране  СР “Pla-Met“, Зрењанин.

1.11. Небојша Милосављевић из Бошњана општина Рача, са ЈМБГ: 1707981761014 и БПГ: 736694000530 број захтева 021-607/2018-II-01 од 11.2018.г., у укупном износу 400.000,00 динара, што чини максимални износ подстицајних средства од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације, машине за сетву по  предрачуну бр. МП1 85/18 од 02.11.2018 .г. издатог од стране АГРОСИЛВЕР доо, Суботица

1.12. Бојан Симић из Борци општина Рача, са ЈМБГ: 0107980761028 и БПГ: 736686000055 број захтева 021-653/2018-II-01 од 11.2018.г., у укупном износу 78.500,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације, машине за заштиту биља по  предрачуну бр. 03-225 од 16.11.2018 .г. издатог од стране РАЧАКООП доо, Рача

1.13. Срђан Минић из Раче општина Рача, са ЈМБГ: 1103980720028 и БПГ: 736813001519 број захтева 021-565/2018-II-01 од 11.2018.г., у укупном износу 400.000,00 динара, што чини максимални износ подстицајних средства од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације, машине, уређаји и опрема за наводњавање усева по предрачуну бр. 60400800616 од 31.10.2018 .г. издатог од стране ЈУГОМЕТАЛ доо, Свилајнац

1.14. Љиљана Милојевић из Сипића општина Рача, са ЈМБГ: 2308973726414 и БПГ: 736848000187 број захтева 021-651/2018-II-01 од 11.2018.г., у укупном износу 400.000,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације, машине за допунску обраду земљишта по предрачуну бр. 03-219 од 14.11.2018 .г. издатог од стране РАЧАКООП доо, Рача

1.15. Весна Јевремовић из Раче општина Рача, са ЈМБГ: 2611969726412 и БПГ: 736813000938 број захтева 021-566/2018-II-01 од 11.2018.г., у укупном износу 75.000,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације, машине за допунску обраду земљишта по предрачуну бр.  60400800618 од 01.11.2018 .г. издатог од стране ЈУГОМЕТАЛ доо, Свилајнац

1.16. Ненад Божић из Раче општина Рача, са ЈМБГ: 1503976721417 и БПГ: 736813001713 број захтева 021-627/2018-II-01 од 11.2018.г., у укупном износу 214.113,00 динара, што чини максимални износ подстицајних средстава до нивоа одобрених апропријација Одлуком о буџету општине Рача за 2018.годину без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације, машине за допунску обраду земљишта по  предрачуну бр.  (97) 91-00164 од 08.11.2018 .г. издатог од странеАГРОЖИКЕН доо, Београд

 

  1. Исплата средстава из члана 1. ове Одлуке ће се вршити по приливу средстава, из буџета општине Рача на наменски рачун Корисника средстава уписан у Регистар пољопривредних газдинстава.

 

  1. Овлашћује се Председник Општине Рача да по коначности ове Одлуке са наведеним лицима из става 1. закључи Уговоре о додели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, Сектор Остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др.) за шифре инвестиција: 101.5.1, 101.5.2, 101.5.3, 101.5.4, 101.5.5, 101.5.6 и 101.5.10..

 

4 Уговором из тачке 3. ближе ће се одредити међусобна права и обавезе уговорних страна.

 

  1. Ову Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рача, огласним таблама општинске управе Рача и Месних канцеларија, као и у Службеном гласнику СО-е Рача.

 

  1. По објављивању Одлуке на званичном сајту, учесници конкурса који нису задовољни донетом одлуком имају право да поднесу приговор Општинском већу општине Рача. Приговор се подноси у року од три радна дана од дана објављивања Одлуке на званичном сајту општине Рача.

 

  1. Сва заинтересована лица могу да изврше увид у списе предмета у року од 3 дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страници општине Рача.

 

6.Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања.

 

 

                                                                           ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

 

 

Број: 021-693/2018-II-01

Дана: 07.12.2018.године

                                                                                                                         Председник

             _______________________

                                                                                                                                      Ненад Савковић

 

 

Доставити :