Општинско Веће општине Рача на седници одржаној дана 28.06.2018. године, на основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07), члана 66. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 06/08, 02/10, 12/10 и 13/17) и члана 37. Пословника о раду Општинског већа („Сл. гласник општине Рача“, број 01/09  и 16/17), донело је:

О Д Л У К У

о  проглашењу пијаће воде техничком у градском водоводу

за насељено место Рача

 

  1. Проглашава се пијаћа вода из градског водовода насељеног места Рача, техничком због  повећаног нивоа нитрита у пијаћој води.

2.   Вода из градског водовода насељеног места Рача не сме се користити за пиће, нити за кување.

3. Општина Рача ангажоваће цистерну за допремање пијаће воде за грађане насељеног места Рача, а накнаду  трошкова за ангажовање цистерне обезбедиће из Буџета општине Рача за 2018. годину.

4. Јавно комунално предузеће „Рача“ из Раче извршиће ванредно узорковање за контролу исправности воде од стране Института за јавно здравње у Крагујевцу.

  1. Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

ЈКП „Рача“ из Раче обавестило је општинско Веће општине Рача дана 27.06.2018. године  да је вода у градском водоводу за насељно место Рача неисправна за пиће на основу хемијске анализе воде, а обзиром да предузеће нема довољно сопствених средстава затражило да општина Рача ангажује цистерну за обезбеђење пијаће воде за грађане насељеног места Рача, а да трошкове ангажовања обезбеди општина Рача из Буџета за 2018. годину.

На основу напред изложеног Општинско веће општине Рача на седници одржаној дана 28.06.2018. обзиром да се ради о угрожавању здравња грађана донело је Одлуку  као у изреци.

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

 

 

Бр: 021-279/2018-II-01                                                                           ПРЕДСЕДНИК

Дана: 28.06.2018. године                                                             ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

_________________________________

Ненад Савковић