Надзорони одбор ЈКП „Рача“, Рача, на основу члана 36 тачке 11) Статута ЈКП „Рача“, на седници одржаној 29.10.2019. године, донео је:

 

О Д Л У К У

покретању поступка за отпис и отуђење возила

 

 Члан 1.

 

Покреће се поступак  отуђења основног средства – возила, из својине ЈКП „Рача“ и то:

-путничко моторно возило марке: ВАЗ ЛАДА, модел ЛАДА НИВА1.7 21213, број шасије xta21213041754503, број мотора 212137771218, година производње 2004.

 

 

Члан 2.

 

Овлашћује се директор да искњижи моторно возило из члана 1. ове Одлуке након спроведеног поступка отуђења.

Отписано и искњижено основно средство из члана 1. ове Одлуке отуђиће се из својине ЈКП „Рача“, Рача поступком јавног надметања.

Јавно надметање ће се обавити дана 05.11.2019  у 10 часова у просторијама ЈКП „Рача“, Рача, на адреси Карађорђева 53, Рача.  Почетна цена ће бити 35.000,00 динара.

 

Члан 3.

 Овлашћује се Директор ЈКП-а да спроведе ову Одлуку и именује Комисију која ће огласити и спровести поступак јавног надметања, у складу са законом и овом Одлуком.

Након спроведеног поступка јавног надметања основно средство које било предмет јавног надметања, отписаће се по књиговодственој вредности и брисаће се из књиговодствене евиденције ЈКП „Рача“, Рача.

  

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавити је на сајту општине Рача и на сајту polovniautomobili.com.

 

 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „РАЧА“, РАЧА

 

 

 

 

           ПРЕДСЕДНИК НО

 

__________________________________