На основу Решења Председника општине Рача број 021-68/2021-III-01, од 09.08.2021. године, о образовању Комисије за припрему Јавних позива за одабир локалне ОЦД за лиценцирање и едукатора за образовање социјалних радника и припрему локалне ОЦД за лиценцирање,  у оквиру пројекта „Подршка и помоћ у кући за старија лица и ОСИ у општини Рача“ (у даљем тексту : Комисија), Комисија је на седници одржаној дана 24.08.2021. године, једногласно донела следећу:

 

 

О Д Л У К У

 

 

Удружење „НАШЕ МАЛО МЕСТО“, ул.Карађорђева 93, 34210 Рача, Србија, Матични број: 28276788, ПИБ: 111330699, основана 05.03.2019. године, бира се за локалну ОЦД за лиценцирање, у оквиру  пројекта „Подршка и помоћ у кући за старија лица и ОСИ  у општини Рача“,

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

 

 

Решењем Председника општине Рача број 021-68/2021-III-01, од 09.08.2021. године, образована је Комисија за припрему Јавних позива за одабир локалне ОЦД за лиценцирање и едукатора за образовање социјалних радника и припрему локалне ОЦД за лиценцирање,  у оквиру пројекта „Подршка и помоћ у кући за старија лица и ОСИ у општини Рача“.

 

Јавни позив за одабир одговарајуће локалне ОЦД за лиценцирање, у оквиру  пројекта „Подршка и помоћ у кући за старија лица и ОСИ  у општини Рача“,објављен је дана 16.08.2021. године, на огласним таблама општине Рача и Националне службе за запошљавање-филијала Крагујевац-испостава Рача, као и на сајту општине Рача.

 

Рок за пријаву заинетересованих кандидата је био у периоду од 16.08.2021. године, до 23.08.2021. године, до 12,00 часова.

 

Константовано је да  се по јавном позиву благовремено пријавио један кандидат  и то:

 

  1. Удружење „НАШЕ МАЛО МЕСТО“, ул.Карађорђева 93, 34210 Рача, Србија

 

Неблаговремених пријава није било.

 

 

Наведени кандидат је у поднетој пријави доставио следећу документацију:

 

-Решење Агенције за привредне регистре,Регистар удружења БУ 3081/2019 од 13.03.2019.год.

-Статут удружења грађана Наше мало место.

-Уговор о исплати средстава за финансирање програма/пројекта невладиних организација и удружења грађана из буџета општине Рача у 2019.год. од 08.10.2019.год.

-Уговор о исплати средстава за финансирање програма/пројекта од јавног интереса које реализују удружења у 2020.години  од 24.08.2020.год.

-Уговор о додели средстава из буџета општине Рача у 2021.години,за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења од  07.06.2021.год.

Увидом у приспеле пријаве и достављену документацију утврђено је да једини пријављени кандидат под редним бројем 1  испуњава  услове предвиђене  јавним позивом за одабир одговарајуће локалне ОЦД за лиценцирање у области социјалне заштите у оквиру пројекта „Подршка и помоћ у кући за старија лица и ОСИ у општини Рача“ ,односно поседује Решење о регистрацији удружења и статут који предвиђа социјалну заштиту,као услове предвиђене Јавним позивом.

 

На основу свега претходно наведеног одлучено је као у диспозитиву одлуке.

 

 

 

 

 

Број: 021-269 /2021-III-01                                                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Дана: 24.08.2021. година                                                                                                                                                                       ________________________

Милена Јовановић

 

 

 

 

Одлуку доставити:

-Председнику општине Рача;

-Именованом;

-a/a