ОДЛУКА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОЗНАКА: С.08-03 ВЕРЗИЈА: 1 Страница 1 од 1

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ОПШТИНА РАЧА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 401-310/2020-II-01

Датум: 02.10.2020.године

 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 32., став 6. Закона о црквама и верским заједницама („Сл. Гласник РС“, број 36/2006), члана 13. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним цркавама и верским заједницама на територији општине Рача ( Службени гласник општине Рача број 21/2019), а у складу са Уредбом о средствима за постицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“ број: 18/2018) и чланoм 71. Статута општине Рача  („Сл. Гласник општине Рача“, бр. 3/19), Општинско веће општине Рача, на седници одржаној 02.10.2020. године, доноси:

 

О Д Л У К У

о додели средстава из буџета општине Рача у 2020. години, за финансирање пројеката

у оквиру Јавног конкурса за доделу средстава традиционалним црквама

и верским заједницама  из буџета општине Рача за 2020. годину,

расписаном 08.06.2020. године

 

Члан 1.

ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Рача по спроведеном јавном конкурсу за избор пројеката који се финансирају или суфинансирају средствима из буџета општине Рача за 2020. годину, расписаном дана 08.06.2020. године традиционалним црквама и верским заједницама-корисницима средстава, како је приказано у следећој табели:

 

Редни број Назив традиционалне цркве/ верске заједнице Назив пројекта Укупан број бодова Додељени износ средстава за фининсирање из буџета ЈЛС Износ средстава којима ће се суфинансирати пројекат
1. Црквена општина рачансак-црква Св. Великомученика Георгија у Вишевцу „Изградња објекта Парохијског дома уз цркву Св. Великомученика Георгија у Вишевцу- II фаза изградње“ 89 3.500.000,00  

/

2. Црквена општина рачанска-црква Св. апостола и јеванђелиста Марка у Вучићу „Постављање нових гранитних и керамичких плочица у наосу и пронасоусу цркве у храму Св.ап.  и јеванђ. Марка у Вучићу“ 88 350.000,00  

/

3. Црквена општина рачанска-црква Св. ап. Петра и Павла у Рачи „Текуће одржавање парохијског дома са црквеном салом, канцеларијом  и магацинима пру цркви Св. ап. Петра и Павла у Рачи“ 86 300.000,00 104.000,00
4. Црквена општина ђурђевачка- храм Рођења Пресвете Богородице „Извођење молерских радова на храму Рођења Пресвете Богородице у Ђурђеву“

 

78 200.000,00 /

 

5. Црквена општина малокрчмарска-храм Рођења Пресвете Богородице „Предмер и предрачун за реконструкцију црквеног дома у Малом Крчмару“

 

75 150.000,00 /
6. Црквена општина сарановачка- храм Успенија Пресвете Богородице „Глетовање и кречење црквене сале, сређивање тоалета“

 

73 150.000,00 /
7. Црквена општина сипићанска –храм Светог Козме и Дамјана „Фрескопис у храму“ 77 149.984,00 /

 

 

 

Члан 2.

 

Овлашћује се председник општине Рача да потпише уговорe о финансирању пројекaта из члана 1. ове Одлуке.

 

Члан 3.

 

Позива се подносилац одобреног пројекта да у року од 7 дана од дана пријема ове Одлуке, достави усклађен финансијски план пројекта са одобреним средствима Комисији за покретање и спровођење конкурсног поступка доделе средстава из буџета општине Рача у 2020. години за подстицање пројеката/програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице у два примерка, изјаву да средства за реализацију одобреног пројекта нису на други начин већ обезбеђена, изјаву о непостојању сукоба инетереса.

Након достављања документације из става 1. овог члана од стране подносиоца одобреног пројекта,  закључиће се уговор о финансирању којим ће се регулисати међусобна права и обавезе уговорених страна.

Уколико подносилац одобреног пројекта не достави докуметнацију прописану у ставу 1. овог члана сматра се да је одустао од реализацију програма.

 

Члан 4.

 

Корисник одобрених средстава дужан је да Комисији за праћење реализације пројеката. омогући праћење реализације пројекта и достави периодични и завршни наративни и финансијски извештај најкасније до 30.01.2021. године.

Контролу финансијских извештаја врши Одсек за буџет и финансије Општинске управе општине Рача.

Контролу наративних извештаја врши Комисија за праћење реализације пројеката.

Достава наведених извештаја биће прецизирана уговором о финансирању пројекта.

 

Члан 5.

 

Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Члан 6.

 

             Одлуку доставити: подносиоцима одобрених пројекта, председнику Комисије, Одељењу за привреду, пољопривреду,буџет и финансије Општинске управе општине Рача и архиви.

 

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и чланом 71. Статута општине Рача  („Сл. Гласник општине Рача“, бр. 3/19) дефинисане су надлежности Општинског већа.

Чланом 32., став 6. Закона о црквама и верским заједницама („Сл. Гласник РС“, број 36/2006) утврђено је надлежни орган локалне самоуправе може у буџету да предвиди средства за изградњу, одржавање и обнову верских објеката, у складу са потребама и могућностима.

Чланом 13. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним цркавама и верским заједницама на територији општине Рача ( Службени гласник општине Рача број 21/2019) дефинисан је поступак одлучивања приликом доделе средстава црквама и верским заједницама.

Уредбом о средствима за постицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“ број: 18/2018) утврђена су правила целокупног поступка доделе средстава.

Јавни конкурс за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама  из буџета општине Рача за 2020. годину објављен је, у складу са чланом 9. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рача за подстицање пројеката/програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице (Службени гласник општине Рача број 21/2019), а на основу одлуке Општинског већа општине Рача, број: 021-192/2020-II-02 од 05.06.2020. године на оглaсној табли Општинске управе општине Рача, као и на  завничној интернет страни општине Рача дана 08.06.2020.године.

Рок за пријаву на јавни конкурс трајао је 15 дана од дана објављивања на званичној интернет страни општине Рача, закључно са 23.06.2020. године.

У наведеном року благовремено се пријавило 8 црквених општина, и то:

  1. Назив подносиоца пријаве: Црквена општина рачанска-црква Св. ап. Петра и Павла у Рачи

Назив пројекта : „Текуће одржавање парохијског дома са црквеном салом, канцеларијом  и магацинима пру цркви Св. ап. Петра и Павла у Рачи“

  1. Назив подносиоца пријаве: Црквена општина рачанска-црква Св. апостола и јеванђелиста Марка у Вучићу

Назив пројекта : „Постављање нових гранитних и керамичких плочица у наосу и пронасоусу цркве у храму Св.ап.  и јеванђ. Марка у Вучићу“

  1. Назив подносиоца пријаве: Црквена општина рачансак-црква Св. Великомученика Георгија у Вишевцу

Назив пројекта : „Изградња објекта Парохијског дома уз цркву Св. Великомученика Георгија у Вишевцу- II фаза изградње“

  1. Назив подносиоца пријаве: Црквена општина сарановачка- храм Успенија Пресвете Богородице

Назив пројекта: „Глетовање и кречење црквене сале, сређивање тоалета“

  1. Назив подносиоца пријаве: Црквена општина ђурђевачка- храм Рођења Пресвете Богородице

Назив пројекта : „Извођење молерских радова на храму Рођења Пресвете Богородице у Ђурђеву“

  1. Назив подносиоца пријаве: Црквена општина малокрчмарска-храм Рођења Пресвете Богородице

Назив пројекта : „Предмер и предрачун за реконструкцију црквеног дома у Малом Крчмару“

  1. Назив подносиоца пријаве: Црквена општина јарушичка- храм Светог архангела Гаврила у Горњим Јарушицама

Назив пројекта : „Извођење радова на хитној обнови црквеног звоника“

  1. Назив подносиоца пријаве: Црквена општина сипићанска –храм Светог Козме и Дамјана

Назив пројекта : „Фрескопис у храму“

У току процедуре Конкурса све изнад наведене црквене општине су испуниле законске услове за доделу средстава, осим Црквене општине јарушичке-храм Светог архангела Гаврила у Горњим Јарушицама за коју је Комисија за покретање и спровођење конкурсног поступка доделе средстава из буџета општине Рача у 2020. години за подстицање пројеката/програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице 17.08.2020. године доставила Општинском већу Предлог Решења о одбијању пријаве.

У складу са чланом 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), чланом 32. , став 6. Закона о црквама и верским заједницама („Сл. Гласник РС“, број 36/2006), чланом 13. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним цркавама и верским заједницама на територији општине Рача ( Службени гласник општине Рача број 21/2019), одредбама Уредбе о средствима за постицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“ број: 18/2018) и чланом 71. Статута општине Рача  („Сл. Гласник општине Рача“, бр. 3/19), донета је одлука као у изреци.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ РАЧА

 

                                                                                                           П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                            _________________________

                                                                                                                Ненад Савковић

Доставити:

– подносиоцима одобрених пројекта,

– председнику Комисије,

– Одељењу за привреду, пољопривреду,буџет и финансије Општинске управе општине Рача,

– архиви

Коначна одлука-цркве

Koначна листа-цркве