На основу члана 37. Пословника о раду општинског Већа општине Рача ( Сл.Гласник општине Рача бр. 1/09 и 17/16), на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник општине Рача“, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину који је донела Скупштина општине Рача на седници од 23.05.2018. године, под бројем 020-53/2018-I-01 („Службени гласник општине Рача“ број  6/2018) и у складу са Изменама и допунама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину који је донела Скупштина општине Рача на седници од 22.10..2018. године под бројем 020-127/2018-I-01 („Службени гласник општине Рача“ број  20/2018), друге измене и допуне  Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину који је донела Скупштина општине Рача на седници од 25.12.2018. године под бројем 020-156/2018-I-01 („Службени гласник општине Рача“ број  30/2018) и Конкурса за избор корсника буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018.годину (“Сл.гласник општине Рача“ број  11/2018 од 21.06.2018.г.), општинско Веће општине Рача , на седници одржаној дана: 26.12.2018. године, донело је:

 

 

О Д Л У К У

о додели подстицајних средстава за регрес за репродуктивни материјал

(вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем за 2018.годину

 

 

 1. УСВАЈА СЕ педесетседам (57) Захтева за регрес за репродуктивни материјал

 (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем:

 

Р.бр Пр. број Датум пријема Име и презиме Место Број грла
021-_/18-II-01 захтевано одбијено одобрено
1 427 27.09.2018. Игор Петронијевић Доње Јарушице 6 0 6
2 440 28.09.2018. Миланче Живојиновић Доње Јарушице 5 0 5
3 443 01.10.2018. Момчило Благојевић Сепци 3 0 3
4 446 03.10.2018. Новица Милановић Сепци 12 0 12
5 451 04.10.2018. Горан Бранисављевић Сараново 6 0 6
6 452 05.10.2018. Радослав Вуковић Сипић 2 0 2
7 453 05.10.2018. Гордана Срећковић Доња Рача 2 0 2
8 456 05.10.2018. Предраг Милановић Сепци 4 0 4
9 459 05.10.2018. Витомир Петронијевић Доње Јарушице 9 0 9
10 463 08.10.2018. Здравко Благојевић Сепци 4 0 4
11 464 08.10.2018. Горан Шћекић Сараново 4 0 4
12 465 08.10.2018. Драган Николић Ђурђево 3 0 3
13 466 08.10.2018. Бранка Урошевић Вишевац 3 0 3
14 468 09.10.2018. Горан Савковић Ђурђево 14 0 14
15 472 10.10.2018. Драган Прокић Сепци 3 0 3
16 473 10.10.2018. Мирко Дугић Сараново 2 0 2
17 474 10.10.2018. Милош Павловић Сепци 11 0 11
18 475 11.10.2018. Зоран Карић Сепци 3 0 3
19 478 11.10.2018 Марко Тодоровић Сараново 5 0 5
20 479 11.10.2018. Зоран Марковић Сепци 10 0 10
21 480 12.10.2018. Милан Јовановић Вишевац 2 0 2
22 481 12.10.2018. Властимир Јањић Сараново 3 0 3
23 482 12.10.2018. Радоје Гавриловић Велико Крчмаре 8 0 8
24 483 12.10.2018. Милан Ивановић Сепци 3 0 3
25 484 12.10.2018. Славиша Миленовић Сараново 6 0 6
26 486 12.10.2018. Предраг Јовановић Вишевац 4 0 4
27 488 12.10.2018. Винка Ђурђевић Сепци 7 0 7
28 491 12.10.2018. Јован Огњановић Трска 1 0 1
29 493 12.10.2018 Милованка Јовановић Велико Крчмаре 4 0 4
30 494 12.10.2018. Севдалина Трифуновић Доња Рача 4 0 4
31 496 12.10.2018. Момир Аћимовић Велико Крчмаре 8 0 8
32 499 12.10.2018. Мирослав Петровић Мирашевац 7 0 7
33 500 12.10.2018. Владан Милошевић Доња Рача 4 0 4
34 502 12.10.2018. Ненад Ивошевић Сараново 5 0 5
35 503 12.10.2018. Радомир Стевановић Сараново 9 0 9
36 504 12.10.2018. Зоран Живуловић Вучић 5 0 5
37 505 12.10.2018. Момчило Миленковић Сепци 6 0 6
38 506 12.10.2018. Љубиша Милић Сепци 6 0 6
39 507 12.10.2018. Зоран Бранисављевић Сараново 2 0 2
40 508 15.10.2018. Снежана Николић Сепци 3 0 3
41 509 15.10.2018. Весна Радовановић Ђурђево 10 0 10
42 511 15.10.2018. Светлана Павловић Борци 5 0 5
43 512 15.10.2108. Горан Милановић Сепци 15 0 15
44 513 15.10.2018. Слободан Тимић Доња Рача 6 0 6
45 514 15.10.2018. Милан Павловић Велико Крчмаре 15 0 15
46 515 15.10.2018. Драган Живадиновић Сепци 5 0 5
47 516 15.10.2018. Драган Радовановић Сипић 9 0 9
48 518 15.10.2018. Драган Милисављевић Велико Крчмаре 8 0 8
49 520 15.10.2018. Иван Мијатовић Вучић 4 0 4
50 521 15.10.2018. Дејан Димитријевић Сепци 3 0 3
51 522 15.10.2018. Драган Крстић Велико Крчмаре 6 0 6
52 525 15.10.2018. Јован Станковић Борци 4 0 4
53 526 15.10.2018. Ненад Арнаутовић Сараново 3 0 3
54 523 15.10.2018. Милан Петронијевић Вишевац 4 0 4
55 527 15.10.2018. Милорад Радојевић Сепци 4 0 4
56 528 15.10.2018. Слободан Стојиловић Рача 5 0 5
57 534 15.10.2018. Саша Савковић Сараново 9 0 9

 

 

 

 1. ДЕЛИМИЧНО СЕ УСВАЈА осам (8) Захтева за регрес за репродуктивни материјал

(вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем:

 

 

Р.бр Пр. број Датум пријема Име и презиме Место Број грла
021-_/18-II-01 захтевано одбијено одобрено
1 477 11.10.2018. Зорица Голубовић Сипић 14 1 13
2 487 12.10.2018. Далибор Лазаревић Сепци 5 1 4
3 489 12.10.2018. Мирољуб Милић Сепци 4 1 3
4 492 12.10.2018. Живослав Ивошевић Сараново 10 1 9
5 497 12.10.2018. Дејан Живуловић Вучић 5 1 4
6 498 12.10.2018. Будимир Димитријевић Поповић 3 1 2
7 510 15.10.2018. Радмила Милић Сепци 4 1 3
8 517 15.10.2018. Миланче Миливојевић Ђурђево 4 1 3

 

 

 

 

 

 1. 3. Захтеви за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем за 2018. годину – врста мере директних плаћања, назив мере: регреси, шифра мере 100.1, шифра регреса 100.1.1, поднети су за укупно 372 грла, од чега су усвојени за укупно 364 грла, а одбијени за 8 грла.

 

 

 

 1. 4. Одобрена подстицајна средства за за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем за 2018. годину – врста мере директних плаћања, назив мере: регреси, шифра мере 100.1, шифра регреса 100.1.1, укупном износу: 728.000,00 динара (седамстотинадвадесетосамхиљададинара) испалитити са одговарајуће позиције буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача.

 

 1. Овлашћује се Председник општине Рача да по овој Одлуци донесе појединачна Решења о исплати регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем за 2018. годину, – врста мере директних плаћања, назив мере: регреси, шифра мере 100.1, шифра регреса 100.1.1.

 

 1. 6. Ову Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рача, огласним таблама општинске управе Рача и Месних канцеларија као и у Службеном гласнику СО-е Рача.

 

 

 1. 7. Сва заинтересована лица могу да изврше увид у списе предмета у року од 3 дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страници општине Рача.

 

 1. 8. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном Гланику општине Рача.

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

 

 

Број: 021-752/2018-II-01

 

Дана: 26. 12.2018.г.

                                                                                                                Председник општинског Већа

             ______________________________

                                                                                                                                              Ненад Савковић

 

 

Доставити:

 1. Службени Галсник општине Рача
 2. Председнику општине Рача
 3. Рачунодству ОУ Рача
 4. Веб презентација општине Рача
 5. архива