РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАЧА

Општинска управа  Рача

Одељење за привреду, пољопривреду, буџет и финасије

Број: 501-6/2018-IV-03

Дана: 10.06.2019. године

Р а ч а

 

На основу члана 69.  Закона о управљању отпадом (“Сл. гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон), Одељење за привреду, пољопривреду, буџет и финасије:

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

Јавност и заинтересоване органе и организације да се оператер SWISS PAPIERDОО , Београд-обратио захтевом Општинској управи Рача за издавање дозволе за складиштење и третман неопсаног отпада на локацији пословне јединице у ул. Краља Петра Првог бр. 7., 34210 Рача, на катастарској парцели број 90/1  КО Рача на територији општине Рача.

Овим путем позивају се сви заинтересовани да доставе своје мишљење, сугестије и предлоге у вези поднетог захтева.

Увид у податке и расположиву документацију оператера, може се извршити у просторијама Општинске управе Рача у Рачи, Карађорђева 48, соба број 6, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од петнаест дана од дана обајвљивања овог обавештења, односно закључно са 25.06.2019.г..

 

Обавештење објављено на огласној табли Општинске управе Рача и званичном сајту општине Рача www.raca.rs дана 10.06.2019.године.

Радни план постројења  SWISS PAPIERDОО можете преузети на следећем линку  www.raca.rs/docs/RadniplanpostrojenjaSwisspapier.pdf