Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој Општинске управе Рача, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон)  дајe слeдeћe

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

О пријему захтева прeдузeћа ”Swiss papier” д.о.о. (МБ: 21102687, ПИБ: 108968135) из Београда, Булевар Михајла Пупина 10Б/2, за измену интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на локацији оператера у Ул Краља Петра I бр. 7, на кат. парцели бр. 90/1 КО Рача, под бројeм 501-6/2020-IV-02.

 

Активност коју напред наведено предузеће намерава да предузима је складиштење неопасног отпада  и третман, односно рециклажа истог неопасног отпада и производња рециклираног папира у постројењу на локацији оператера у Ул Краља Петра I бр. 7, на кат. парцели бр. 90/1 КО Рача.

 

Рок за достављање мишљења и предлога је 15 дана од дана објављивања овог огласа, преко писарнице надлежног органа.

 

Увид у поднети захтев, податке оператера и расположиву документацију може се извршити у просторији Општинске управе општине Рача у Рачи, Карађорђева 48, канцеларија бр. 21, сваког радног дана од 10-12 часова, у року од 15 дана од дана објављивања овог огласа.