О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА

СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБАВЕЗИ ОБНОВЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ ГАЗДИНСТАВА У 2019.ГОДИНИ

 

Објављена је  Измена и допуна Правилника  о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства(“Сл.гласник РС“, 6/19), у коме су  измењени члан 13 и 14. Обратити пажњу на члан 13. који сада гласи

 

Ако након уписа у Регистар дође до промене уписаних података који се односе на земљишни фонд, основ коришћења земљишта или фонд животиња, носилац породичног пољопривредног газдинства, односно овлашћено лице у пољопривредном газдинству врши обнову регистрације ових података у Регистру у року од 30 дана од дана настанка промене.

У обнови регистрације, Управи се достављају сви подаци који су промењени у односу на стање у Регистру, а обавезно се достављају подаци о:

1) врсти пољопривредних култура и површинама под пољопривредним културама;

2) врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се животиње држе или узгајају;

З) промени земљишног поседа и основа коришћења земљишта (катастарска величина и катастарска култура, власништво, закуп и сл).

Обнова регистрације ради утврђивања пријављених површина за које се могу остварити основни подстицаји у складу са законом који уређује подстицаје у пољопривреди и руралном развоју за наредну календарску годину, врши се до 30. септембра текуће године.”

 

 Контакт: Пољопривредна саветодавна и стручна служба Крагујевац доо,
Цара Лазара 15, Крагујевац, телефон: 335-923, 336-092