РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАЧА

Општинска управа Рача

 

На основу члана 10.став 7. а у вези са чл. 29.став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр.135/04 и 36/09) даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

ОБАВЕШТАВА се јавност и заинтересовани органи и организације, да је на захтев носиоца пројекта Домa здравља “Милоје Хаџић- Шуле“, Рача, ул.Виноградска бб, донето решење број: 501-7/2018-IV-03 од 15.01.2019.г. и спровден поступак одлучивања о потреби процене  утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА – реконструкције и адаптације објекта дома здравља “Милоје Хаџић- Шуле“ у Рачи на кп.бр.144/30 КО Рача, општина Рача.

У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину, будући да се за планиране карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за реконструкцију и адаптацију, коришћење и одржавање ове врсте објекта, као и одговарајућих мера заштите које су утврђене наведеним решењем, не очекују значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Општинске управе Рача у Рачи, Карађорђева 48, соба број 6, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Општине Рача у року од десет дана од дана обајвљивања овог обавештења.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу да изјаве жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања огласа односно од дана пријема решења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Решење бр..501-7-2018-IV-03 oд 15.01.2019.g.