РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАЧА

Општинска управа Рача

На основу члана 10.став 1. а у вези са чл.29.став 1. и 3. Закона Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр.135/04, 36/09) даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта “Телеком Србија“ предузеће за телекомуникације а.д., Београд, ул. Таковска бр.2,  Дирекција за технику, Сектор за фиксну приступну мрежу, Служба за планирање и изградњу Крагујевац, Краља Петра Првог, бр.28-30, Крагујевац, поднеo Општинској управи општине Рача, Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА – базне станице мобилне телефоније “КГ –Велико Крчмаре“ –KG98, KGU98, KGO98 у Великим Крчмарима, на локацији кп.бр. 174/3 КО Велико Крчмаре,  општина Рача, заведен под бројем 501-2/2018-IV-03-3.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Општинске управе општине Рача у Рачи, Карађорђева 48, соба број 6 и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Носилац пројекта је уз захтев приложио и Стручну оцену оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније “Велико Крчмаре“ –KG98, KGU98, KGO98, Рача, урађену од стране овлашћеног правног лица – предузећа “LABING “ д.о.о., Београд, Булевар Кнеза Александра Карађорђевића бр.68.

Овај орган ће у року од 10 дана, од дана истека рока из става 2. овог обавештења, донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност и заинтересоване органе и организације.

Захтев – Телеком Србија ад Београд са прилозима

Допуна захтева Телеком Србија ад Београд