Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој Општинске управе Рача, на основу чл. 10.  и  29.  Закона о процeни утицаја на животну срeдину („Сл. гласник РС“ број 135/04 и 36/09)  дајe слeдeћe

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О

ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

 

Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Телеком Србија“ а.д. из Београда, Таковска 2, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину нове базне станице мобилне телефоније „Трска“ КГ130 КГУ130 КГО130 у насељу Трска  на кат. парцели бр. 532/2  КО Сипић.

 

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта – инвеститора  може се извршити у у згради Општине Рача у Ул. Карађорђевој 48, I спрат, канцеларија 21, у периоду од 23.12.- 04.01.2021. године, од 10 до 12 часова.

 

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљење о захтеву за одлучивање  о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

 

Овај орган ће у року од 10 дана од истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.