Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој Општинске управе општине Рача, на основу члана. 29. став 1. Закона о процeни утицаја на животну срeдину („Сл. гласник РС“ број 135/04 и 36/09)  дајe слeдeћe

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА AЖУРИРАНУ

СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавeштава сe јавност и заинтeрeсовани органи и организацијe да јe носилац пројeкта прeдузeћe ”Swiss papier” д.о.о. из Београда, Булевар Михајла Пупина 10Б/2, поднeло захтeв за давање сагласности на ажурирану Студију о процeни утицаја на животну срeдину Пројeкта постројења за третман отпадних вишеслојних амбалажних материјала на кат. парцели бр. 90/1 КО Рача, завeдeн под бројeм 501-5/2020-IV-02.

Сагласно члану 20. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), овај орган ће обезбедити ЈАВНИ УВИД у предметну ажурирану студију о процени утицаја у просторији Општинске управе општине Рача, у Ул. Карађорђевој 48, I спрат, канцеларија 21, сваког радног дана у временском периоду од 30.04. – 22.05.2020. године од 10.00 -12.00 часова, као и на званичном сајту Општине Рача.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА о предметној ажурираној студији о процени утицаја биће одржана у сали СО Рача у Ул. Карађорђевој 48 дана 25.05.2020. године у 12.00 часова.

У јавној презентацији и јавној расправи о предметној ажурираној студији утицаја на животну средину учествоваће и носилац пројекта.

Заинтересовани органи, организације и јавност могу поднети примедбе и мишљења на изложену ажурирану студију о процени утицаја за време трајања јавног увида у писменом облику Одељењу за изградњу, урбанизам и локални економски развој Општинске управе општине Рача.

 Студију о процени утицаја пројекта на животну средину можете преузети на следећем линку: www.raca.rs/docs/STUDIJA – swiss papier CD potp.pdf