Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој Општинске управе општине Рача, на основу члана. 29. став 1. Закона о процeни утицаја на животну срeдину („Сл. гласник РС“ број 135/04 и 36/09)  дајe слeдeћe

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА

СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавeштава сe јавност и заинтeрeсовани органи и организацијe да јe носилац пројeкта „Телеком Србија“ а.д. из Београда, Таковска 2, поднeо захтeв за давање сагласности на ажурирану Студију о процeни утицаја на животну срeдину базне станице мобилне телефоније „Трска“ КГ130 КГУ130 КГО130 у насељу Трска  на кат. парцели бр. 532/2 КО Сипић, завeдeн под бројeм 501-2/2021-IV-02.

 

Сагласно члану 20. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), овај орган ће обезбедити ЈАВНИ УВИД у предметну ажурирану студију о процени утицаја у просторији Општинске управе општине Рача, у Ул. Карађорђевој 48, I спрат, канцеларија 7, сваког радног дана у временском периоду од 30.03. – 20.04.2021. године од 10.00 -12.00 часова, као и на званичном сајту Општине Рача.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА о предметној ажурираној студији о процени утицаја биће одржана у сали СО Рача у Ул. Карађорђевој 48 дана 21.04.2021. године у 12.00 часова.

У јавној презентацији и јавној расправи о предметној ажурираној студији утицаја на животну средину учествоваће и носилац пројекта.

Заинтересовани органи, организације и јавност могу поднети примедбе и мишљења на изложену ажурирану студију о процени утицаја за време трајања јавног увида у писменом облику Одељењу за изградњу, урбанизам и локални економски развој Општинске управе општине Рача.

 

 

Студију о процени утицај на животну средину можете преузети на следећем линку: www.raca.rs/docs/STUDIJA Telekom Trska.pdf