ОПШТИНА РАЧА

Општинска управа  Рача

Одељење за привреду, пољопривреду, буџет и финасије

Број: 501-6/2018-IV-03

Дана: 08.11.2019. године

Р а ч а

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА

 

Општинска управа општине Рача, Одељење за привреду, пољопривреду, буџет и финасије, обавештава вас да је на захтев оператера- SWISS PAPIERDОО, Београд – Нови Београд, улица Булевар Михаила Пупина бр.10Б/2, издато решење о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на локацији пословне јединице оператера на територији општине Рача, на катастарској парцели број 90/1 КО Рача општине Рача, улица Краља Петра Првог бр. 7., 34210 Рача.

У спроведеном поступку донето је решење бр. 501-6/2018-IV-03 од 06.11.2019.године, којим се оператеру- „SWISS PAPIER“ DОО, Београд, издаје решење о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопсаног отпада, све по спроведеном поступку и достављеној документацији од стране оператера на основу члана 59., 60. и 64. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10,14/16 и 95/18-др.закон).

Увид у издату дозволу може се извршити у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Општинске управе Рача у Рачи, Карађорђева 48, соба број 6, сваког радног дана од 11-14 часова.Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине Републике Србије а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу члана 69.став 1. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон).