Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој Општинске управе општине Рача, На основу члана 25. и 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09)  дајe слeдeћe

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

AЖУРИРАНУ СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

На захтев носиоца пројекта ”Swiss papier” д.о.о. из Београда, Булевар Михајла Пупина 10Б/2, Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој Општинске управе општине Рача донело је решење бр. 501-5/2020-IV-02 од 11.06.2020. године којим је дата сагласност на ажурирану Студију о процeни утицаја на животну срeдину Пројeкта постројења за третман отпадних вишеслојних амбалажних материјала на кат. парцели бр. 90/1 КО Рача.

 

У спроведеном поступку утврђено је да је ажурирана Студија о процени утицаја на животну средину урађена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), и да садржи дефинисане одговарајуће мере за спречавање и смањење могућих штетних утицаја на животну средину.

 

Решење о давању сагласности на ажурирану студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку. Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.