Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој Општинске управе општине Рача, на основу члана 25. и 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09)  дајe слeдeћe

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

На захтев носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д. из Београда, Таковска 2, Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој Општинске управе општине Рача донело је решење бр. 501-2/2021-IV-02 од 29.04.2021. године којим је дата сагласност на Студију о процeни утицаја на животну срeдину пројeкта базне станице мобилне телефоније „Трска“ КГ130 КГУ130 КГО130 у насељу Трска  на кат. парцели бр. 532/2 КО Сипић.

 

У спроведеном поступку утврђено је да је предметна Студија о процени утицаја на животну средину урађена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), и да садржи дефинисане одговарајуће мере за спречавање и смањење могућих штетних утицаја на животну средину.

 

Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку. Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

Решење о давању сагласности