Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој Општинске управе Рача, на основу члана 29.  Закона о процeни утицаја на животну срeдину („Сл. гласник РС“ број 135/04 и 36/09)  дајe слeдeћe

ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу којим је утврђено

да је потребна процена утицаја на животну средину

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење бр. 501-7/2020-IV-02 од 11.01.2021. године којим се утврђује да је потребна процена утицаја Пројекта базне станице мобилне телефоније „Трска“ КГ130 КГУ130 КГО130 у оквиру објекта силоса предузећа „АГРО ЈЕВТИЋ“ д.о.о. Сипић, у насељу Трска,  на кат. парцели бр. 532/2 КО Сипић.

Донето решење се заснива на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 114/08).

Увид у донето Решење може се извршити на огласној табли у улазном холу зграде Општине Рача, Ул. Карађорђева 48, као и на званичном сајту надлежног органа.

Носилац пројекта и заинтересована јавност могу изјавити жалбу Министарству заштите животне средине РС на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, а жалба се подноси  преко овог органа.

Решење Телеком