На основу члана 28., а у вези са чл. 28. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09 ), Одељење за  изградњу, урбанизам и локални економски развој Општинске управе општине Рача даје следеће

   О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о обавези ажурирања студије и одређивању обима и садржаја ажуриране Студије Студијe о процeни утицаја на животну срeдину Пројeкта постројења за третман отпадних вишеслојних амбалажних материјала на кат. парцели бр. 90/1 КО Рача, на територији општне Рача, број 501-3/2020-IV-02, донето дана 06.04.2020. године, носиоцу пројекта ”Swiss papier” д.о.о. из Београда, Булевар Михајла Пупина 10Б/2.

Увид у донето Решење може се извршити на огласној табли у улазном холу зграде Општине Рача, Ул. Карађорђева 48, као и на званичном сајту надлежног органа.

Носилац пројекта и заинтересована јавност могу изјавити жалбу Министарству заштите животне средине РС на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, а жалба се подноси  преко овог органа.

 Решење о ажурирању Студије – Swiss papier DOO

.