Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој Општинске управе општине Рача, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон)  дајe слeдeћe

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој Општинске управе општине Рача је, на захтев оператера ”Swiss papier” д.о.о. (МБ: 21102687, ПИБ: 108968135) из Београда, Булевар Михајла Пупина 10Б/2, спровело поступак у коме је донето решење о измени решења о издавању интегралне дозволе регистарског броја 1 за складиштење и третман неопасног отпада на локацији оператера у Ул Краља Петра I бр. 7, на кат. парцели бр. 90/1 КО Рача, коју је издало Одељење за привреду, пољопривреду, буџет и финансије Општинске управе општине Рача.

 

На напред наведеној локацији се налази постројење за управљање опадом које је реализовано као просторно – функционална целина у оквиру које се врши складиштење и третман неопасног отпада и то третман некоришћеног отпадног вишеслојног амбалажног материјала и чисте отпадне целулозе, који се користе у технолошком процесу производње тоалет папира, убруса, салвета и сл., за даљу комерцијалну употребу. Измена и допуна предметног решења о интегралној дозволи се односи прецизнију евиденцију и класификацију отпада, односно додавање индексних бројева: папир и картон, индексног броја 20 01 01, а како се ради о врсти материјала неопасног отпада који се већ налази у предметној дозволи – папир и картон индексних бројева 15 01 01 и 19 12 01, неће бити никакве реконструкције, промене технологије, нити новог материјала, неће доћи до проширења постојећих дневних, месечних и годишњих капацитета.