ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ПО КОШНИЦИ ПЧЕЛА ЗА 2019.ГОДИНУ

 

 

У складу са Правилником о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела  (“Сл.гласник РС“, бр.33/2015,14/2016, 20/2018 и 44/2018-др.закон) и Правилника о измени и Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела бр.110-00-41/2018-09 који је донео Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде дана 1.априла 2019.године,:

Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, може да оствари право на подстицаје у сточарству по кошници пчела за најмање 20, а највише 1000 кошница пчела.

Подстицаји се остварују у износу од 720 динара по кошници пчела.

Захтев за остваривање права на подстицаје по кошници пчела подноси се за сваку календарску годину, једанпут годишње, од 15. априла до 31. маја текуће године, на Обрасцу – Захтев за подстицаје по кошници пчела за _____ годину, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања, на адресу Булевар краља Александра 84, 11050 Београд.

 

У прилогу:

Образац –Захтева за подстицаје по кошници пчела

Правилник о измени и Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр.110-00-41/2018-09 од 1.априла 2019.године.

Упутство за електронско подношење захтева