Обавештавају се обвезници накнаде за заштиту и унапређење животне средине – предузетници и правна лица који обављају одређене активности које утичу на животну средину, да 31. јула 2020. године истиче рок за подношење пријаве на Образцу 1 за 2020. годину.

Напомене у вези уноса података у пријаву – Образац 1:

– потребно је у пријави навести период и годину на које се пријава односи (пошто податак о периоду није саставни део обрасца)

– уноси се тачан износ годишњег прихода из претходне године (неу хиљадама динара),

– у поље „јединице локалне самоуправе на чијој територији се обавља претежна делатност“ уноси се укупан број јединица локалних самоуправа, односно градских општина у којима обвезник накнаде обавља претежну делатност.

Пријаву доставити на адресу Општинска управа општине Рача, Рача Карађорђева бр.48, канцеларија 20.

Од 18.07.2020.године на сајту lpa.gov.rs (на линку https//lpa.gov.rs/jisportal/news/21 ) биће омогућено подношење пријаве за еко-накнаду  за 2020.годину у електронском облику.

Пријаве за 2019. годину (од 07.12. до 31.12.2019.)  не могу се подносити елекртонски, већ само у папирном облику.