Конкурс за доделу ученичких и студентских стипендија за школску 2020/2021. годину

На основу Одлуке о расписивању Конкурса за доделу ученичких и студентских стипендија за школску 2020/2021. годину, број.67-3/2020-III-01 од 17.11.2020.године, Председник општине Рача расписује

 

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ И СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.

ГОДИНУ

РАСПИСУЈЕ СЕ Конкурс за доделу 20 (двадесет) стипендија за ученике средњих школа са територије општине Раче за школску 2020/2021. годину у износу од 4.000,00 динара (четири хиљаде динара) по стипендији на месечном нивоу у трајању од десет месеци и за доделу  укупно 20 (двадесет) стипендија за студенте првог степена и другог степена студирања за школску 2020/2021. годину у износу од 5.000,00 динара ( пет хиљада) по стипендији на месечном нивоу у трајању од девет месеци.

I УСЛОВИ КОНКУРСА

Право на стипендију могу остварити ученици средњих школа и студенти високошколских установа на територији Републике Србије, чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и то под следећим условима:

Услови за ученике средњих школа:

 • Да су држављани Републике Србије;
 • Да родитељи или старатељ ученика имају пребивалиште на територији општине Рача најкасније до дана расписивања Конкурса;
 • Да су редовни ученици, прве, друге, треће или четврте године средњих школа, у четворогодишњем трајању, чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина или једница локалне самоуправе;
 • Да имају просек оцена најмање 4,50 током средњошколског образовања за ученике друге, треће и четврте године средњих школа, а за ученике прве године средње школе током виших разреда основне школе( од петог до осмог разреда);
 • Да истовремено не примају више стипендија из општинског, градског, републичког буџета или из средстава других правних лица која су корисници буџета;
 • Да испуњавају критеријуме у вези социјално-економског статуса породице, прописаних Правилником („Сл.Гласник општине Рача“ број 23/2019).

Услови за студенте високошколских установа:

 • Да су студенти студија првог степена ( основне академске студије и основне струковне студије) или студија другог степена (мастер академске студије);
 • Да нису у радном односу за студента другог степена студирања;
 • Да су држављани Републике Србије;
 • Да имају пребивалиште на територији општине Рача најкасније до дана расписивања Конкурса;
 • Да су студенти чије се студирање финансира из буџета Републике Србије, Аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе;
 • Да су студнети на некој од високошколских установа чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина или једница локалне самоуправе;
 • Да имају успех са најнижом просечном оценом 8,50 током свих година студија уз услов давања године за годину и остварених најмање 60 бодова по Европском систему преноса и акумулације бодова(ЕСПБ) по години студија;
 • За студента прве године високошколских установа, бодовање се врши тако што се успех остварен у средњој школи вреднује бројем бодова који је једнак двосрукој просечној оцени;
 • Да не примају истовремено више стипендија из општинског, градског, републичког буџета или из средстава других правних лица кпја су корисници буџета;
 • Да испуњавају критеријуме у вези социјално-економског статуса породице, прописаних Правилником („Сл.Гласник општине Рача“ број 23/2019).

II ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Учесници Конкурса су дужни да приликом конкурисања за доделу стипендија поднесу следећа документа:

 1. Ученици средњих школа
 • Пријава на Конкурс ( доступна на интернет страници општине Рача, као саставни део Конкурса) – ПРИЛОГ 1 А
 • Изјава о одрицању других врста стипендија. ( доступна на интернт страници општине Рача, као саставни део Конкурса) – ПРИЛОГ 2 ;
 • Изјава о прибављању података о чињеницама о којима се води службена евиденција – ПРИЛОГ 3;
 • Уверење о држављанству Републике Србије;
 • Уверење о пребивалиштву издато у МУП-у РС;
 • Потврда о редовном школовању издата од матичне средње школе коју ученик похађа;
 • Фотокопија личне карте ( извод из читача) за ученика који је пунолетан, односно фотокопија личне карте родитеља /старатеља са уверењем о пребивалиштву родитеља /старатеља за малолетног ученика;
 • Оверена фотокопија сведочанства претходно завршених разреда;
 • Фотокопија дипломе или потврде школе или организатора такмичења о освојеној награди на неком од такмичењима признатим од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у школској години која претходи објављивању Конкурса.
 • Изјава подносиоца пријаве ( оверена у општини или суду) да није корисник других општинских, градских, републичких стипендија или стипендија из средстава других првних лица која су корисници буџета или уколико је корисник да ће се по добијању стипендије одрећи других;
 • Уверење о приходима по члану породице у последњих шет месеци који претходе месецу расписивања Конкурса;
 • Копија картице текућег рачуна.
 1. Студенти високошколских установа
 • Пријава на Конкурс ( доступна на интернет страници општине Рача, као саставни део Конкурса) – ПРИЛОГ 1Б
 • Изјава о одрицању других врста стипендија или помоћи у студирању( саставни део Конкурса) – ПРИЛОГ 2;
 • Изјава о прибављању података о чињеницама о којима се води службена евиденција – ПРИЛОГ 3;
 • Уверење о држављанству Републике Србије;
 • Уверење о пребивалишту издато у МУП –у Републике Србије;
 • Фотокопија личне карте ( извод из читача) студента;
 • Потврда факултета о висини просечне оцене свих положених испита током студирања до дана расписивања конкурса;
 • Потврда факултета о броју остварених ЕСПБ бодова по години студирања, за све претходне године студирања;
 • Потврда факултета да је студент чије се студије финансирају из буџета Републике Србије први пут уписао одређену годину студија у школској години у којој је објављен Конкурс и да је стицао услов давања године за годину;
 • Сведочанства о завршеном првом, другом, трећем односно четвртом разреду  средње школе за студента прве године студија;
 • За студенте другог степена студија извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање или потврда надлежног органа, којом се потврђује да студент није у радном односу;
 • Изјава подносиоца пријаве која је оверена у општини или суду, да није корисник других општинских, градских или републичких стипендија или стипендија из средстава других правних лица која су корисници буџета или уколико је корисник, да ће се по добијању стипендије општине Рача одрећи других стипендија;
 • Уверење о приходима по члану породице у последњих шест месеци који претходе месецу расписивања Конкурса надлежног општинскохг органа;
 • Копија картице текућег рачуна.

 

III РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Рок за пријављивање на Конкурс почиње од 23.11.2020. године, закључно са 07.12.2020. године.

Пријава и остала конкурсна документација за доделу стипендија подноси се на адресу : Општинска управа општине Рача, 34210 Рача, Карађорђева 48. у затвореној коверти, са назнаком “ Пријава за ученичке и студентске стипендије за школску 2020/2021. годину“ путем поште или непосредно предајом на писарницу Општине Рача.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Сл.гласникРС“ број 18/2016) прописано је између осталог да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибаља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Подносилац захтева је дужан да попуни изјаву којом се опрадељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или ће то учинити самостално. Наведене изјава се налази у прилогу документације – ПРИЛОГ БР 3.

Неблаговремено поднете пријаве и пријаве са непотпуном документацијом неће се узети у разматрање и исте ће се вратити подносиоцу.

Поступак спровођења Конкурса и ваљаност и испуњеност услова као и састављање ранг листа је у надлежности Комисије за доделу стипендија.

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАНГИРАЊЕ

Редослед кандидата за остваривање права на стипендију утврђује се на основу следећих критеријума :

 1. Успех остварен у претходно завршеним разредима средње школе, односно успех остварен у средњој школи за студенте прве године првог степена студија, а за студенте осталих година студија првог степена или студија другог степена успех остврен током студирања, односно према просечној оцени за време студирања.

Успех остварен у претходно завршеним разредима средње школе вреднује се бројем бодова који је једнак просечниј оцени;

За ученике првих разреда средњих школа успех остварен у вишим разредима основне школе вреднује се бројем бодова који је једнак просечној оцени;

За студенте се успех остварен у средњој школи вреднује бројем бодова који је једнак двострукој просечниј оцени.

Успех остварен током студирања вреднује се висином просечне оцене свих положених испита до дана расписивања Конкурса.

 1. Освојене награде ( само за ученике средњих школа);

Вреднују се на следећи начин:

 • Освојено прво место на међународном такмичењу – 4 бода;
 • Освојено друго место на међународном такмичењу- 3,50 бодова;
 • Освојено треће место на међународном такмичењу – 3,25 бодова;
 • Освојено прво место на републичком такмичењу – 3 бода;
 • Освојено друго место на републичком такмичењу – 2,75 бодова;
 • Освојено треће место на републичком такмичењу – 2,50 бодова;
 • Освојено прво место на окружном такмичењу – 2,25 бодова;
 • Освојено друго место на окружном такмичењу – 2 бода;
 • Освојено треће место на окружном такмичењу – 1,75 бодова;
 • Освојено прво место на општинском такмичењу – 1,50 бодова;
 • Освојено друго место на општинском такмичењу – 1,25 бодова;
 • Освојено трће место на општинском такмичењу – 1 бод.
 1. Социјално економски статус породице који се исказује бројем бодова за просек укупних месечних прихода по члану породице ученика/ студента у последњих шест месеци који претходе месецу расписивања Конкурса, и то:
 • До 20% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији – 5 бодова;
 • Од 20% до 30% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији – 3 бода;
 • Од 30% до 40% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији – 2 бода;
 • Више од 40% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији – 0 бодова;

Просечна зарада из става 1. Тачке 3. Овог члана рачуна се према подацима републићког органа управе надлежног за послове статистике.

Кандидати за остваривање права на стипендију рангирају се према укупном броју бодова оствареним по свим критеријумима и мерилима за доделу стипендија.

Уколико два или више кандидата оствари исти број бодова према утврђеним мерилима и критеријумима, предност при рангирању ће имати кандидат који је освојио више место на такмичењу вишег ранга.

Уколико два или више кандидата оствари исти број бодова према наведеним мерилима и критеријумима, предност при рангирању имаће онај кандидат који има:

 • Вишу просечну оцену током студија / средње школе;
 • Више највиших оцена током студија / средње школе.

V ДОДЕЛА СТИПЕНДИЈА

Након објављивања коначне ранг листе коју подноси Комисија за доделу стипендија, Општинска управа – Одељење за општу управу, друштвене делатности, заједничке и инспекцијске послове доноси Решења о признавању права на стипендију.

 

VI  ВИСИНА И ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈЕ

Стипендије за школску 2020/2021. годину су обезбеђене у буџету општине Рача.

За ученике средњих школа висина стипендије износи  4.000,00 динара (четири хиљаде динара) по стипендији на месечном нивоу у трајању од десет месеци.

За студенте првог степена и другог степена студирања видина стипендије износи 5.000,00 динара ( пет хиљада) по стипендији на месечном нивоу у трајању од девет месеци.

Стипендије које се додељују исплаћују се на основу издатих Решења о признавању права на стипендију из буџета Општине Рача.

VII КОНКУРСНИ ОБРАСЦИ И ИНФОРМИСАЊЕ О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

Пријава на Конкурс и све информације везане за исти могу се добити у општинској управи општине Рача- Одељењу за Одељењу за општу управу, друштвене делатности, заједничке и инспекцијске послове.( канцеларија број 7.) и на званичној интернет страници општине Рача (www.raca.rs).

 

Број: 67-4/2020-III-01                                                                                             ПРЕДСЕДНИК       

Датум: 18.11.2020.године                                                                                ОПШТИНЕ РАЧА

___________________

Ненад Савковић

Пријава прилог- A1

Пријава -1Б

Прилог 2- Изјава

Изјава-прилог 3