На основу Одлуке о расписивању другог круга Конкурса за доделу ученичких и студентских стипендија за школску 2021/2022. годину, број: 021-373/2021-III-01 од 01.11.2021.године, Председник општине Рача расписује:

КОНКУРС

-Други круг-

ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ И СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.

ГОДИНУ

РАСПИСУЈЕ СЕ Конкурс за доделу 5 (пет) стипендија за студенте првог степена и другог степена студирања за школску 2021/2022. годину у износу од 5.000,00 динара ( пет хиљада) по стипендији на месечном нивоу у трајању од девет месеци.

  1. I. УСЛОВИ КОНКУРСА

Право на стипендију могу остварити   студенти високошколских установа на територији Републике Србије, чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и то под следећим условима:

Услови за студенте високошколских установа:

  1. II. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Учесници Конкурса су дужни да приликом конкурисања за доделу стипендија поднесу следећа документа:

  1. Студенти високошколских установа:

III. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Рок за пријављивање на Конкурс почиње од 01.11.2021. године, закључно са 08.11.2021. године.

Пријава и остала конкурсна документација за доделу стипендија подноси се на адресу : Општинска управа општине Рача, 34210 Рача, Карађорђева 48. у затвореној коверти, са назнаком: „Пријава за ученичке и студентске стипендије за школску 2021/2022. годину“ путем поште или непосредно предајом на писарницу Општине Рача.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ број: 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), прописано је између осталог да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибаља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Подносилац захтева је дужан да попуни изјаву којом се опрадељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или ће то учинити самостално. Наведене изјава се налази у прилогу документације – ПРИЛОГ БР 3.

Неблаговремено поднете пријаве и пријаве са непотпуном документацијом неће се узети у разматрање и исте ће се вратити подносиоцу.

Поступак спровођења Конкурса и ваљаност и испуњеност услова као и састављање ранг листа је у надлежности Комисије за доделу стипендија.

 

  1. IV. КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАНГИРАЊЕ

Редослед кандидата за остваривање права на стипендију утврђује се на основу следећих критеријума :

  1. Успех остварен у претходно завршеним разредима средње школе, односно успех остварен у средњој школи за студенте прве године првог степена студија, а за студенте осталих година студија првог степена или студија другог степена успех оствaрен током студирања, односно према просечној оцени за време студирања.

За студенте се успех остварен у средњој школи вреднује бројем бодова који је једнак двострукој просечниј оцени.

Успех остварен током студирања вреднује се висином просечне оцене свих положених испита до дана расписивања Конкурса.

 

  1. Социјално економски статус породице који се исказује бројем бодова за просек укупних месечних прихода по члану породице студента у последњих шест месеци који претходе месецу расписивања Конкурса, и то:

Просечна зарада из става 1. тачке 3. овог члана рачуна се према подацима Републичког органа управе надлежног за послове статистике.

Кандидати за остваривање права на стипендију рангирају се према укупном броју бодова оствареним по свим критеријумима и мерилима за доделу стипендија.

Уколико два или више кандидата оствари исти број бодова према наведеним мерилима и критеријумима, предност при рангирању имаће онај кандидат који има:

  1. V. ДОДЕЛА СТИПЕНДИЈА

Након објављивања коначне ранг листе коју подноси Комисија за доделу стипендија, Општинска управа – Одељење за општу управу, друштвене делатности, заједничке и инспекцијске послове доноси Решења о признавању права на стипендију.

  1. VI. ВИСИНА И ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈЕ

Стипендије за школску 2021/2022. годину су обезбеђене у буџету општине Рача.

За студенте првог степена и другог степена студирања видина стипендије износи 5.000,00 динара ( пет хиљада) по стипендији на месечном нивоу у трајању од девет месеци.

Стипендије које се додељују исплаћују се на основу издатих Решења о признавању права на стипендију из буџета Општине Рача.

VII. КОНКУРСНИ ОБРАСЦИ И ИНФОРМИСАЊЕ О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

Пријава на Конкурс и све информације везане за исти могу се добити  на званичној интернет страници општине Рача (www.raca.rs)

 

Број: 021-374/2021-III-01                                                                                       ПРЕДСЕДНИК       

Датум: 01.11.2021.године                                                                                ОПШТИНЕ РАЧА

___________________

                                                                                                                               Ненад Савковић

 

Пријава – 1Б

Изјава-прилог 2

Изјава-прилог 3