Интерни конкурс за попуњавање слободног извршилачког радног места у Општинској управи општине Рача

 

 

На основу одлуке о потреби попуњавања слободног извршилачког радног места, оглашава се

 

 

И Н Т Е Р Н И    К О Н К У Р С

за попуњавање слободног извршилачког радног места

 

 

Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Рача, 34210 Рача, Улица Карађорђева бр. 48.

Раднo местo којe се попуњава:

У одељењу за општу управу, друштвене делатности, заједничке и инспекцијске послове, радно место Шеф одсека – Матичар, које је разврстано у звање Сарадник – 1 извршилац.

 

Опис послова:

 • Организује и руководи радом одсека, обједињава и усмерава рад запослених у оквиру одсека;
 • Стара се о ефикасном и законитом обављању послова, пуној запослености радника и благовременом и квалитетном извршавању радних обавеза;
 • Прати законске прописе из надлежности службе, води радне листе и даје предлог шефу одељења за оцену резултата радника;
 • Даје предлоге за оцену резултата рада радника и подноси захтеве за покретање дисциплинског поступка;
 • Води матичне књиге за матично подручје Рача, које обухвата насељена места Рача, Доња Рача, Бошњане, Вишевац, Поповић, Мирашевац, Вучић и Адровац и књигу држављана;
 • У области матичне службе – грађанских стања обавља:
  • упис рођења у Матичну књигу рођених;
  • упис венчања – закључење брака у Матичну књигу венчаних;
  • упис смрти у Матичну књигу умрлих; И
 • Издаје уверења и изводе из матичних књига и књиге држављана;
 • Води посебну евиденцију о изводима који се издају на међународним обрасцима;
 • Доставља статистички извештај надлежним органима о извршеним уписима у матичне књиге за сваки месец;
 • Сачињава смртовнице, води регистре матичних књига и дупликат матичних књига рођених, венчаних и умрлих;
 • Чува документацију и одговара за законито вођење матичних књига;
 • Обавља законом предвиђене послове око закључења брака;
 • Пружа податке за бирачки списак и војну евиденцију;
 • Поступа по пресудама суда о разводу брака и о промени презимена у законском року;
 • Обавља и друге послове по налогу, шефа одељења и начелника Општинске управе.

 

 

 

 

 

 

 

Услови:

Стручна спрема:

 

– високо образовање стечено на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова у образовно-научном пољу Друштвено-хуманистичких наука, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године или образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању

– положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара и положен стручни испит за рад у државним органима,

 

Радно искуство: 5 година.

 

Стручна оспособљеност, знање  и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место:

 

У изборном поступку Конкурсна комисија ће оцењивати стручне оспособљености, знања  и вештине кандидата – Познавање Закона о матичним књигама, а њихова провера вршиће се разговором са кандидатима.

 

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Кандидати су дужни да уз пријаву поднесу следеће доказе:

 

 • потписану пријаву са кратком биографијом, адресом, бројем телефона;
 • диплому о стеченој стручној спреми;
 • уверење о положеном стручном испиту за запослене у органима државне управе (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту);
 • уверење о положеном стручном испиту за матичаре;
 • одговарајући доказ о радном искуству у струци;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
 • уверење да лице није осуђивано за кривично дело за које је предвиђена казна затвора од најмање 6 месеци (не старије од 6 месеци);
 • уверење да се не води кривични поступак за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (не старије од 6 месеци);
 • уверење о општој здравственој способности (не старије од 6 месеци);
 • потврда или уверење да кандидату није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

 

Докази о испуњености наведених услова подносе се у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Право учешћа на интерном конкурсу:

 

На интерном конкурсу могу да учествују запослени на неодређено време код послодавца. Право учешћа на интерном конкурсу имају службеници у истом звању или службеници који испуњавају услове за напредовање у звању у које је разврстано радно место које се попуњава.

 

Рок за подношење пријаве на јавни конкурс:

Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања интерног конкурса, на адресу: Општинска управа општине Рача, Улица Карађорђева бр.48, 34210 Рача, са назнаком: „За интерни конкурс на радно место Шеф одсека – Матичар.

 

Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

 

За давање обавештења о интерном конкурсу задужена је Душица Миљојковић, шеф Одељења за општу управу, друштвене делатности, заједничке и инспекцијске послове у Општинској управи општине Рача, телефон: 069/808-40-14.

 

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе општине Рача.

Овај конкурс објављује се на званичном интернет сајту општине Рача www.raca.rs и огласној табли Општинске управе општине Рача.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

 

                                                                                                            Н А Ч Е Л Н И К

Општинске управе општине Рача

____________________________

                                                                                                            Славољуб Арсенијевић

Прилог 1 – пријава

Изјава