На основу члана 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др. закон), члана 5. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016) и Одлуке о  попуњавању слободног извршилачког радног места, број: 111-1/2022-IV-00 од 10.01.2022. године, оглашава се

 

 

И Н Т Е Р Н И    К О Н К У Р С

за попуњавање слободног извршилачког радног места

 

 

Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Рача, 34210 Рача, Улица Карађорђева бр. 48.

Раднo местo којe се попуњава:

У  ОДЕЉЕЊУ ЗА ИЗГРАДЊУ, УРБАНИЗАМ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

радно место Извршилац за послове урбанизма, обједињене процедуре, стамбене послове и заштиту животне средине, које је разврстано у звање Саветник – 1 извршилац.

 

Опис послова:

 

Стручна спрема:

 

 

Радно искуство: 3 године у струци;

Положен државни стручни испит.

 

Стручна оспособљеност, знање  и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место:

 

У изборном поступку Конкурсна комисија ће оцењивати стручне оспособљености, знања  и вештине кандидата – Познавање Закона из наведених области, описаних у опису послова, а њихова провера вршиће се разговором са кандидатима.

 

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Кандидати су дужни да уз пријаву поднесу следеће доказе:

 

 

Докази о испуњености наведених услова подносе се у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Право учешћа на Интерном конкурсу:

 

На Интерном конкурсу могу да учествују запослени на неодређено време код послодавца. Право учешћа на Интерном конкурсу имају службеници у истом звању или службеници који испуњавају услове за напредовање у звању у које је разврстано радно место које се попуњава.

 

Рок за подношење пријаве на Интерни конкурс:

Пријаве се подносе у року од 8 дана, од дана објављивања Интерног конкурса, на адресу: Општинска управа општине Рача, Улица Карађорђева бр.48, 34210 Рача, са назнаком: „За Интерни конкурс на радно место:  Извршилац за послове урбанизма, обједињене процедуре, стамбене послове и заштиту животне средине.

 

Лице које је задужено за давање обавештења о Интерном конкурсу:

 

За давање обавештења о Интерном конкурсу задужена је Јелена Николић, Извршилац за област друштвене бриге о деци и људске ресурсе у Општинској управи општине Рача, телефон: 064/4223425.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе општине Рача, Решењем број: 111-2/2022-IV-00 од 10.01.2022. године.

Овај конкурс објављује се на званичном интернет сајту општине Рача www.raca.rs и огласној табли Општинске управе општине Рача.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЧА
Број:
111-3/2022-IV-00 од 17.01.2022. године

 

              Обрађивач  

       _____________________                                                             Н А Ч Е Л Н И К

         Јелена Николић                                                        Општинске управе општина Рача

                                                                                                ______________________________

                                                                                                               Горан Максовић

Прилог 1-Изјава

Прилог 2 – Пријава (1)