Интерни конкурс за попуњавање слободног извршилачког радног места у Општинској управи општине Рача

 

 

На основу члана 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др. закон), члана 5. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016) и Одлуке о  попуњавању слободног извршилачког радног места, број: 111-1/2022-IV-00 од 10.01.2022. године, оглашава се

 

 

И Н Т Е Р Н И    К О Н К У Р С

за попуњавање слободног извршилачког радног места

 

 

Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Рача, 34210 Рача, Улица Карађорђева бр. 48.

Раднo местo којe се попуњава:

У  ОДЕЉЕЊУ ЗА ИЗГРАДЊУ, УРБАНИЗАМ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

радно место Извршилац за послове урбанизма, обједињене процедуре, стамбене послове и заштиту животне средине, које је разврстано у звање Саветник – 1 извршилац.

 

Опис послова:

 • Води управни поступак и доноси решења;
 • Израђује изводе из урбанистичких планова,
 • Предлаже приоритете у изради, измени и стављању ван снаге планске документације;
 • Припрема нацрте предлога одлука о изради и усвајању планова;
 • Координира, прати рад и сарађује са обрађивачима  планова;
 • Проверава усклађеност планова у току израде са плановима шире просторне целине, законом и подзаконским актима;
 • Стара се о законитости поступка израде и усвајања урбанистичког плана и доступности јавности;
 • Прегледа и проверава  нацрте и предлоге урбанистичких планова у поступку израде и доношења;
 • Оглашава и спроводи процедуре раног јавног увида и припрема извештаје о раном јавном увиду;
 • Обавља послове у вези са прибављањем услова и мишљења јавних предузећа у фази израде планова, доставља на стручну контролу, оверу, води и евидентира документацију и чува матрице елабората, мониторинг и евалуацију урбанистичких планова;
 • Оглашава и спроводи процедуре јавног увида и припрема извештаје о обављеном јавном увиду;
 • Остварује сарадњу са струковним организацијама и учетвује у припреми и расписивању урбанистичко-архитектонских конкурса за просторе и објекте значајне за општину;
 • Сарађује, а по потреби учетвује у раду Комисије за планове;
 • Доставља обавештења надлежним органима у поступку израде планова;
 • Обавља послове оглашавања и спровођења процедуре потврђивања урбанистичких пројеката,
 • Доставља странкама одговор-став Комисије за планове по уложеним примедбама на план или Урбанистички пројекат у току јавног увида;
 • Води евиденције о донетим плановима, њиховим изменама и престанку важења;
 • Прикупља податке и документацију за израду Програма за постављање привремених објеката и осталих програма у области урбанизма и уређења простора;
 • Води централни регистар планских докумената;
 • Доставља за објаву на интернет страници надлежног органа планска документа и урбанистичке пројекте
 • Израђује обавештења о могућности парцелације и препарцелације;
 • Контролише усклађеност са законом, планом и подзаконским актима и потврђује пројекте парцелације и препарцелације;
 • Израђује информације о локацији,
 • Даје обавештења о намени простора и могућности градње по захтевима странака;
 • Учествује у припреми материјала за рад Комисије за планове;
 • Проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтеву за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, привремене грађевинске дозволе, решења о одобрењу извођења радова, пријаве радова, пријаве завршетка израде темеља, пријаве завршетка објекта у конструктивном смислу, употребне дозволе;
 • Контролише усклађеност идејног решења са законом, правилницима и планским документом;
 • Прибавља копију плана и копију плана водова од надлежних служби РГЗ-а, услове, сагласности и мишљења јавних предузећа и других надлежних органа, неопходне за израду локацијских услова;
 • Израђује нацрте локацијских услова;
 • Врши контролу усклађености идејног пројекта са законом, правилником, планским документом и локацијским условима уколико су издати;
 • Проверава испуњеност имовинско-правних услова за издавање грађевинске дозволе, решења о одобрењу за извођење радова и употребних дозвола;
 • Врши контролу усклађености података наведених у изводу из пројекта за грађевинску дозволу са издатим локацијским условима;
 • Прибавља податке о висини доприноса за уређење грађевинског земљишта;
 • Израђује нацрте грађевинске дозволе, привремене грађевинске дозволе, решења о одобрењу извођења радова и употребне дозволе;
 • Контролише поднету документацију уз захтев за измену решења о грађевинској дозволи и измену локацијских услова;
 • Контролише техничку документације поднету уз захтев за издавање привремене грађевинске дозволе;
 • Израђује потврду о пријави радова инвеститора и прослеђује грађевинској инспекцији и РГЗ-у за упис предбележбе;
 • Обавештава инвеститора уколико нису испуњени законски услови за подношење пријаве радова;
 • Контролише усклађеност изграђених темеља са издатом грађевинском дозволом, издаје потврде о пријему изјаве о завршетку израде темеља;
 • Прослеђује грађевинској инспекција издата решења, потврде о пријави радова, пријаве завршетка израде темеља и пријаве завршетка објекта у конструктивном смислу;
 • Остварује сарадњу са јавним предузећима и другим имаоцима јавних овлашћења;
 • Контролише идејно решење код потврђивања Урбанистичког пројекта;
 • Води првостепени управни поступак,
 • Прослеђује потврде Комисије за технички преглед објекта о пуштању објекта у пробни рад грађевинској инспекцији;
 • Издаје уверења о старости објеката и уверења о етажирању посебних делова објеката,
 • Издаје потврде да је издата грађевинска и употребна дозвола за објекат,
 • Издаје потврде о правноснажности решења;
 • Ставља клаузулу правоснажности;
 • Прослеђује Пројекат за извођење и Главни пројекат заштите од пожара на сагласност МУП-у, сектору противпожарне заштите;
 • Упућује захтев имаоцу јавних овлашћења за прикључење објекта на инфраструктуру;
 • Води Регистар обједињених процедура;
 • Води евиденцију и омогућава доступност података о кретању предмета од подношења захтева до архивирања.
 • Доставља за објављивање на званичном сајту Општине, локацијске услове, грађевинске и употребне дозволе, као и решења из обједињене процедуре у електронском облику;
 • Омогућава Централној евиденцији преузимање података, аката и документације садржане у Регистру;
 • Иницира подношење пријаве за привредни преступ, односно прекршајне пријаве, против имаоца јавних овлашћења и одговорног лица имаоца јавних овлашћења и предузима друге неопходне радње за несметано и правилно функционисање Регистра;
 • Доставља правоснажна решења – употребне дозволе РГЗ-у, Служби за катастар непокретности и Одељењу за катастар водова;
 • Издаје потврде и уверења из службених евиденција из делокруга свог рада на захтев странке;
 • Прати прописе из области грађевинарства, урбанизма, становања и заштите животне средине;
 • Припрема нацрте предлога одлука из области урбанизма и грађевинарства и усаглашава са законима,
 • Учествује у изради анализа, информација и извештаја из свог делокруга рада;
 • Води управни поступак и доноси решења о уклањању објеката и дозволе о уклањању објеката,
 • Обавља послове регистрације стамбених заједница;
 • -Прима и обрађује захтеве и израђује решења ради издавања одобрења за заузимање јавних површина;
 • Обавља послове вођења првостепеног поступка по изјављеним жалбама; доноси закључак о одбацивању недопуштене, неблаговремене или од неовлашћеног лица изјављене жалбе првостепеном органу; разматра наводе из жалбе и оцењује да ли је жалба оправдана; по потреби врши измену управног акта; стара се о поштовању рокова за одлучивање по жалби; доноси закључак о обустављању поступка по жалби; доноси закључак о привременом прекиду поступка по жалби до решавања претходног питања; доставља акта другостепеном органу, подносиоцу жалбе и по потреби суду;
 • Врши унос и ажурирање података везаних за ГИС;
 • Врши преглед и проверу документације; спроводи поступак и припрема решења о захтевима за одлучивање о потреби процене утицаја пројеката на животну средину, захтевима за одређивање обима и садржаја студија о процени утицаја пројеката на животну средину,  захтевима за давање сагласности на студије о процени утицаја пројеката на животну средину или процене утицаја затеченог стања; спроводи поступак и припрема решења о захтевима за ажурирање студије о процени утицаја; организује  јавни увид, јавну презентацију и јавну расправу о студији о процени утицаја и студији затеченог стања пројеката на животну средину; обезбеђује учешће јавности у одлучивању поступку процене утицаја; организује рад техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на животну средину; води јавну књигу о спроведеним поступцима процене утицаја пројеката на животну средину; припрема акт о давању сагласности на извештај о стратешкој процени утицаја планова, програма, стратегија и основа  на животну средину. припрема годишњи извештај о стању животне средине; доставља податаке Агенцији за израду извештаја о стању животне средине;
 • Обавља и друге послове по налогу, шефа одељења и начелника Општинске управе.

 

Стручна спрема:

 

 • Високо образовање на студијама другог степена односно завршене мастер академске студије из области грађевине, архитектуре обима 240 ЕСПБ бодова (VII степен – дипломирани инжeњер ) или високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању изједначено са академским називом мастер ( мастер инжењер ).

 

Радно искуство: 3 године у струци;

Положен државни стручни испит.

 

Стручна оспособљеност, знање  и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место:

 

У изборном поступку Конкурсна комисија ће оцењивати стручне оспособљености, знања  и вештине кандидата – Познавање Закона из наведених области, описаних у опису послова, а њихова провера вршиће се разговором са кандидатима.

 

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Кандидати су дужни да уз пријаву поднесу следеће доказе:

 

 • потписану пријаву са кратком биографијом, адресом, бројем телефона;
 • диплому о стеченој стручној спреми;
 • уверење о положеном стручном испиту за запослене у органима државне управе (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту);
 • одговарајући доказ о радном искуству у струци;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
 • уверење да лице није осуђивано за кривично дело за које је предвиђена казна затвора од најмање 6 месеци (не старије од 6 месеци);
 • уверење да се не води кривични поступак за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (не старије од 6 месеци);
 • уверење о општој здравственој способности (не старије од 6 месеци);
 • потврда или уверење да кандидату није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

 

Докази о испуњености наведених услова подносе се у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Право учешћа на Интерном конкурсу:

 

На Интерном конкурсу могу да учествују запослени на неодређено време код послодавца. Право учешћа на Интерном конкурсу имају службеници у истом звању или службеници који испуњавају услове за напредовање у звању у које је разврстано радно место које се попуњава.

 

Рок за подношење пријаве на Интерни конкурс:

Пријаве се подносе у року од 8 дана, од дана објављивања Интерног конкурса, на адресу: Општинска управа општине Рача, Улица Карађорђева бр.48, 34210 Рача, са назнаком: „За Интерни конкурс на радно место:  Извршилац за послове урбанизма, обједињене процедуре, стамбене послове и заштиту животне средине.

 

Лице које је задужено за давање обавештења о Интерном конкурсу:

 

За давање обавештења о Интерном конкурсу задужена је Јелена Николић, Извршилац за област друштвене бриге о деци и људске ресурсе у Општинској управи општине Рача, телефон: 064/4223425.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе општине Рача, Решењем број: 111-2/2022-IV-00 од 10.01.2022. године.

Овај конкурс објављује се на званичном интернет сајту општине Рача www.raca.rs и огласној табли Општинске управе општине Рача.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЧА
Број:
111-3/2022-IV-00 од 17.01.2022. године

 

              Обрађивач  

       _____________________                                                             Н А Ч Е Л Н И К

         Јелена Николић                                                        Општинске управе општина Рача

                                                                                                ______________________________

                                                                                                               Горан Максовић

Прилог 1-Изјава

Прилог 2 – Пријава (1)