На основу Одлуке о потреби попуњавања слободног извршилачког радног места, број: 112-44/2021-IV-00 од 28.04.2021 године, оглашава се

 

 

И Н Т Е Р Н И    К О Н К У Р С

за попуњавање слободног извршилачког радног места

 

 

Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Рача, 34210 Рача, Улица Карађорђева бр. 48.

Раднo местo којe се попуњава:

У  Одсеку  за  друштвене делатности, имовинско-правне  послове и инспекцијске послове, радно место Шеф одсека – Извршилац за имовинско-правне послове, које је разврстано у звање Саветник – 1 извршилац.

 

Опис послова:

-Организује и руководи радом одсека, стара се о пуној запослености и квалитетном, благовременом и законитом извршавању послова и радних задатака у оквиру одсека;

-Даје предлоге за оцену резултата рада радника и подноси захтеве за покретање дисциплинског поступка начелнику Општинске управе;

-Води управни поступак, спроводи управне радње и израђује предлоге решења из надлежности Општинске управе;

-Израђује уговоре о закупу, сачињава тапије и врши увођење у посед;

-Води управни поступак за исељење бесправно усељених лица и израђује одговарајућа решења;

-Сачињава уговоре о закупу и откупу станова;

-Доноси решења о утврђивању одговарајућег чињеничног стања, о утврђивању некоришћења стана и друга решења предвиђена Законом о становању;

-Ради информације, извештаје и анализе из имовинско правне области;

-Прати стање и предлаже одговарајуће мере из стамбене области;

-Учествује у раду комисије за јавне набавке за потребе Општинске управе;

-Израђује нацрте прописа Одлука и решења које доносе Скупштина и њена радна тела, Општинско веће и Председник општине.

-Обавља административне, стручне и техничке послове за потребе комисије за отуђење и прибављање непокретности у јавну својину и давање грађевинског земљишта у закуп,

– Припрема нацрт уговора о закупу грађевинског земљишта у јавној својини, доноси решење о конверзији права коришћења у право својине, доноси решење о престанку права коришћења лицима којима је дато на коришћење грађевинско земљиште у државној својини ради изградње, а који то право коришћења нису уписали у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима по захтеву јавног правобранилаштва,

-Припрема нацрт уговора о установљавању службености – закупу за изградњу линијских инфраструктурних објеката, доноси решење о утврђивању земљишта за редовну употребу објеката и о формирању грађевинске парцеле,

-Води поступак око повраћаја утрина и пашњака на коришћење, води поступак око самовласног заузећа државне имовине,

-Води поступак купопродаје станова на којима општина има право коришћења и располагања по Закону, припрема нацрте одлука о располагању непокретностима у јавној својини по Закону који регулише дату област,

– Припрема нацрт решења о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта ради изградње по тржишној цени,

-Припрема нацрт решења о давању у закуп грађевинског земљишта ради привременог постављања монтажних објеката, припрема нацрт решења о поништају решења о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта, припрема нацрт решења о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта по цени мањој од тржишне цене односно закупнине или без накнаде, припрема нацрт решења о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта непосредном погодбом,

-Обавља послове у вези промене и укњижења нових власника код Службе за катастар непокретности, послове припреме и доставе документације Суду, Јавном правобранилаштву и другим органима и организацијама, послове правне помоћи,

– Припрема и доставља документацију странкама ради подношења захтева за реституцију код Агенције за реституцију,

-Врши унос и ажурирање података везаних за ГИС,

– Припрема нацрте нормативних аката из области имовинско правне области,

– Обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе;

-Обавља и друге послове из ове области по налогу шефа Одељења и начелника Општинске управе.

 

Стручна спрема:

 

-Високо образовање из области правних наука стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године (VII степен – дипломирани правник) односно високо образовање на основним студијама у трајању од четири године обима 240 ЕСПБ бодова или високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.

 

Радно искуство: 3 година.у струци.

Положен државни стручни испит.

 

 Стручна оспособљеност, знање  и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место:

 

У изборном поступку Конкурсна комисија ће оцењивати стручне оспособљености, знања  и вештине кандидата – Познавање Закона из наведених области, описаних у опису послова, а њихова провера вршиће се разговором са кандидатима.

 

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Кандидати су дужни да уз пријаву поднесу следеће доказе:

 

 

Докази о испуњености наведених услова подносе се у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Право учешћа на интерном конкурсу:

 

На интерном конкурсу могу да учествују запослени на неодређено време код послодавца. Право учешћа на интерном конкурсу имају службеници у истом звању или службеници који испуњавају услове за напредовање у звању у које је разврстано радно место које се попуњава.

 

Рок за подношење пријаве на јавни конкурс:

Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања интерног конкурса, на адресу: Општинска управа општине Рача, Улица Карађорђева бр.48, 34210 Рача, са назнаком: „За интерни конкурс на радно место Шеф одсека – Извршилац за имовинско-правне послове.

 

Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

 

За давање обавештења о интерном конкурсу задужена је Душица Миљојковић, шеф Одељења за општу управу, друштвене делатности, заједничке и инспекцијске послове у Општинској управи општине Рача, телефон: 069/808-40-14.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране Начелника Општинске управе општине Рача, Решењем број: 111-5/2021-IV-00 од 28.04.2021 године.

Овај конкурс објављује се на званичном интернет сајту општине Рача www.raca.rs и огласној табли Општинске управе општине Рача.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

                                                                                                            Н А Ч Е Л Н И К      

Општинске управе општине Рача

 

____________________________

                                                                                                            Горан Максовић

Изјава-

Прилог 1 – пријава

Решење о именовању комисије