На основу члана 37. Пословника о раду општинског Већа општине Рача ( Сл.Гласник општине Рача бр. 1/09 и 17/16), на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник општине Рача“, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину који је донела Скупштина општине Рача на седници од 23.05.2018. године, под бројем 020-53/2018-I-01 („Службени гласник општине Рача“ број  6/2018) и у складу са Изменама и допунама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину који је донела Скупштина општине Рача на седници од 22.10..2018. године под бројем 020-127/2018-I-01 („Службени гласник општине Рача“ број  20/2018), и у складу са  Другимм изменама и допунама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину који је донела Скупштина општине Рача на седници од 25.12..2018. године под бројем 020-156/2018-I-01 („Службени гласник општине Рача“ број  30/2018), Правилника о елементима за рангирање подносилаца пријаве на Посебан конкурс за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018.годину број 110-5/2018-II-01 од 26.10.2018.г., Правилникa о прихватљивим инвестицијама, појединачним елементима и прихватљивим трошковима за подстицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Рача у 2018. години за Посебан конкурс за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018.годину број 110-4/2018-II-01 и Посебног Конкурса за избор корсника буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018.годину (“Сл.гласник општине Рача“ број  21/2018 од 26.10.2018.г.), Општинско Веће општине Рача  на седници одржаној дана: 26.12.2018. године,  утврдило  је:

 

 

Д О П У Н У     О Д Л У К Е

О расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава,

Сектор: Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, за шифре инвестиција: 101.4.19, 101.4.20.,101.4.21., и 101.4.22, 101.4.23,  101.4.24 и 101.4.28. бр. 021-692/2018-II-01 од 07.12.2018.год.

 

После тачке 1.24. додају се тачке:

 

 

 

 

  1. Исплата средстава из члана 1 допуне Одлуке ће се вршити по приливу средстава, из буџета општине Рача на наменски рачун Корисника средстава уписан у Регистар пољопривредних газдинстава.

 

  1. Овлашћује се Председник Општине Рача да по коначности ове допуне Одлуке са наведеним лицима из става 1. закључи Уговоре о додели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, за шифре инвестиција: 101.4.19, 101.4.20.,101.4.21., и 101.4.22, 101.4.23, 101.4.24 и 101.4.28..

 

4 Уговором из тачке 3. ближе ће се одредити међусобна права и обавезе уговорних страна.

 

  1. 5. Ову допуну Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рача, огласним таблама Oпштинске управе Рача и Месних канцеларија, као и у Службеном гласнику СО-е Рача.

 

.

6.Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном Гласнику општине Рача.

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

 

 

Број: 021-746/2018-II-01

 

Дана: 26.12.2018. године

                                                                                                                        Председник

             _______________________

                                                                                                                                      Ненад Савковић

 

Доставити :

– Комисије за расподелу и контролу управљања средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача,

-Председнику општине Рача

-Службени Гласник општине Рача

-Веб презентација општине Рача

-Рачуноводству

-архива