Допуна Одлуке о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава,  сектор: Сектор Остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др.)за шифре инвестиција: 101.5.1, 101.5.2, 101.5.3, 101.5.4, 101.5.5, 101.5.6 и 101.5.10.. бр. 021-693/2018-II-01 од 07.12.2018.год.

На основу члана 37. Пословника о раду општинског Већа општине Рача ( Сл.Гласник општине Рача бр. 1/09 и 17/16), на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник општине Рача“, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину који је донела Скупштина општине Рача на седници од 23.05.2018. године, под бројем 020-53/2018-I-01 („Службени гласник општине Рача“ број  6/2018) и у складу са Изменама и допунама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину који је донела Скупштина општине Рача на седници од 22.10..2018. године под бројем 020-127/2018-I-01 („Службени гласник општине Рача“ број  20/2018),и другим изменама и допунама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину који је донела Скупштина општине Рача на седници од 25.12.2018. године под бројем 020-156/2018-I-01 („Службени гласник општине Рача“ број  30/2018), Правилника о елементима за рангирање подносилаца пријаве на Посебан конкурс за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018.годину број 110-5/2018-II-01 од 26.10.2018.г., Правилникa о прихватљивим инвестицијама, појединачним елементима и прихватљивим трошковима за подстицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Рача у 2018. години за Посебан конкурс за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018.годину број 110-4/2018-II-01 и Посебног Конкурса за избор корсника буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018.годину (“Сл.гласник општине Рача“ број  21/2018 од 26.10.2018.г.), Општинско Веће општине Рача  на седници одржаној дана: 26.12 2018. године, утврдило је:

 

 

  Д О П У Н У   О  Д  Л  У  К  Е

о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава,

 сектор: Сектор Остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др.)за шифре инвестиција: 101.5.1, 101.5.2, 101.5.3, 101.5.4, 101.5.5, 101.5.6 и 101.5.10.. бр. 021-693/2018-II-01 од 07.12.2018.год.

 

После тачке 1. додаје се тачка 2 и гласи:

 

 1. Одобравају се додатна подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: Сектор Остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др.) за шифре инвестиција: 101.5.1, 101.5.2, 101.5.3, 101.5.4, 101.5.5, 101.5.6 и 101.5.10.., у укупном износу 2.716.288,13 динара без урачунатог пореза на додатну вредност, следећим подносиоцима захтева/корисницима средстава:

 

 • Ненад Божић из Раче општина Рача, са ЈМБГ: 1503976721417 и БПГ: 736813001713 број захтева 021-627/2018-II-01 од 11.2018.г., у укупном износу 185.887,00 динара, што са износом добијеним основном одлуком чини максимални износ подстицајних средстава до нивоа одобрених апропријација Одлуком о буџету општине Рача за 2018.годину без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације, машине за допунску обраду земљишта по  предрачуну бр.  (97) 91-00164 од 08.11.2018 .г. издатог од стране АГРОЖИКЕН доо, Београд
 • Петронијевић Витомир из Д. Јарушица општина Рача, са ЈМБГ: 2908958721411 и БПГ: 73670000055 број захтева 021-631/2018-II-01 од 11.2018.г., у укупном износу 400.000,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације, машине за допунску обраду земљишта, по предрачуну бр.  (97) 85-00166 од 08.11.2018 .г. издатог од стране АГРОЖИКЕН доо, Београд
 • Милановић Ивана из Сипића општина Рача,са ЈМБГ: 2907999725034 и БПГ: 736848001264 број захтева 021-598/2018-II-01 од 11.2018.г., у укупном износу 400.000,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације, машине за допунску обраду земљишта по  предрачуну бр.  03-212/18 од 06.11.2018 .г. издатог од стране РАЧАКООП , Рача
 • Јовановић Јелена из Вучића општина Рача,са ЈМБГ: 3009987766024 и БПГ: 736732000288 број захтева 021-586/2018-II-01 од 11.2018.г., у укупном износу 400.000,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације, машине за допунску обраду земљишта по предрачуну бр.  03-208/18 од 05.11.2018 .г. издатог од стране РАЧАКООП , Рача
 • Ивановић Марија из Раче општина Рача,са ЈМБГ: 1005979715043 и БПГ: 736813002442 број захтева 021-647/2018-II-01 од 11.2018.г., у укупном износу 358.000,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације, машине за допунску обраду земљишта по предрачуну бр.  03-223/18 од 16.11.2018 .г. издатог од стране РАЧАКООП , Рача
 • Ковачевић Александар из Сипића општина Рача,са ЈМБГ: 2206994720079 и БПГ: 736848000209 број захтева 021-600/2018-II-01 од 11.2018.г., у укупном износу 219.000,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације, машине за допунску обраду земљишта и заштиту биља по предрачуну бр.  03-213/18 од 06.11.2018 .г. издатог од стране РАЧАКООП , Рача
 • Ђоковић Милица из Раче општина Рача, са ЈМБГ: 0503995725012 и БПГ: 736813002434 број захтева 021-646/2018-II-01 од 11.2018.г., у укупном износу 599.367,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације, машине за основну обраду земљишта по  предрачуну бр (97) 03-00161  од 08.11.2018 .г. издатог од стране АГРОЖИКЕН доо, Београд
 • Перић Никола из Доње Раче општина Рача, са ЈМБГ: 2206989720079  и БПГ: 736759001617 број захтева 021-593/2018-II-01 од 11.2018.г., у укупном износу 339.921.13 динара, што чини максимални износ подстицајних средства од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације, машине за допунску обраду земљишта и заштиту биља по предрачуну бр. 60400800629 од 05.11.2018 .г. издатог од стране ЈУГОМЕТАЛ доо, Свилајннац.

  

 

 1. Исплата средстава из члана 1. ове допуне Одлуке ће се вршити по приливу средстава, из буџета општине Рача на наменски рачун Корисника средстава уписан у Регистар пољопривредних газдинстава.

 

 1. Овлашћује се Председник Општине Рача да по коначности ове допуне Одлуке са наведеним лицима из става 1. закључи Уговоре о додели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, Сектор Остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др.) за шифре инвестиција: 101.5.1, 101.5.2, 101.5.3, 101.5.4, 101.5.5, 101.5.6 и 101.5.10..

 

5 Уговором из тачке 3. ближе ће се одредити међусобна права и обавезе уговорних страна.

 

 1. Ову Допуну Одлуке објавити на званичној интернет страници општине Рача, огласним таблама општинске управе Рача и Месних канцеларија, као и у Службеном гласнику СО-е Рача.

 

7.Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном Гласнику општине Рача.

 

 

                                                         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

 

 

Број: 021-750/2018-II-01

 

Дана: 26.12.2018.године

                                                                                                                         Председник

             _______________________

                                                                                                                                      Ненад Савковић

 

Доставити :

 • Комисије за расподелу и контролу управљања средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача,
 • Председнику општине Рача
 • Службени Гласник општине Рача
 • Веб презентација општине Рача
 • Рачуноводству
 • архива