Географске Карактеристике

Територија општине Рача налази се у централном делу Републике Србије, она је једна од седам општина региона Шумадије. У окружењу општине Рача налази се град Крагујевац и оптине Топола, Велика Плана, Лапово, Смедеревска Паланка, Баточина. Кроз Рачу пролазе и Рачу повезују са другим општинама и градовима важне саобраћајнице и то:

Повед наведених саобраћајница на треиторији општине постоји и мрежа локалних општинских путева која општину повезује са сеоским насељима. Путеви су углавном са савременим коловозним застором.