На основу члана 23. Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16) ПОЗИВАЈУ СЕ управници или друга лица овлашћена одлуком скупштине стамбене заједнице да поднесу пријаву за регистрацију стамбене заједнице Одељењу за изградњу, урбанизам И локални економски развој, Општинске управе општине Рача.
Дана 12.06.2017.године, почела је регистрација стамбених заједница, подношењем пријаве за регистрацију, у року од шест месеци од дана почетка рада Регистра од стране управника или другог законом овлашћеног лица.
У складу са чл.19. Закона о становању и одржавању зграда у поступку регистрације Регистратор искључиво врши проверу испуњености формалних услова за упис података у Регистар, који су предмет регистрације и објављивања, на основу чињеница из пријаве и приложених докумената, без испитивања тачности чињеница из пријаве, веродостојности приложених докумената и правилности и законитости поступака у којима су документи донети.