Јaвни позив за пријављивање за колективну посету пољопривредника међународном пољопривредном сајму у Новом Саду дана 20.05.2018.године у организацији општине Рача

Р е п у б л и к а С р б и ј а Општина Рача Председник општине Рача Број: 021-194/2018-III-01 Датум: 04.05. 2018. године У складу са Одлуком Општинског већа општине Рача, број 021-187/2018-II-01 од 03.05.2018.г., Председник општине Рача расписује  ЈАВНИ ПОЗИВ За пријављивање за колективну посету пољопривредника међународном пољопривредном сајму у Новом Read more about Јaвни позив за пријављивање за колективну посету пољопривредника међународном пољопривредном сајму у Новом Саду дана 20.05.2018.године у организацији општине Рача[…]

Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Рача путем јавног надметања-лицитације

На основу Одлуке o покретању  поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Рача путем јавног надметања-лицитације Скупштине општине Рача број 020-8/2018-I-01 од 31.01.2018.године, Комисија за спровођење поступка прибављања у јавну својину, отуђења непокретности из јавне својине и давања у закуп ствари у јавној својини општине Рача, дана 23.04.2018. године,  објављује: Ј А В Н И  Read more about Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Рача путем јавног надметања-лицитације[…]

Јавни оглас о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за издавањe у закуп пословног простора у јавној својини општине Рача, у МЗ Мало Крчмаре

На основу чланова 6. и 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“ број 16/2018) и  члана 23.  став 3. Одлуке о прибављању и располагању стварима Read more about Јавни оглас о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за издавањe у закуп пословног простора у јавној својини општине Рача, у МЗ Мало Крчмаре[…]

Одлука о додели подстицајних средстава за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем

На основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник општине Рача“, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2016.годину (Сл.гласник СО-Рача, бр.22/2016) Изменe  и допунe Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача Read more about Одлука о додели подстицајних средстава за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем[…]

Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.3.1.

На основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник општине Рача“, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2016.годину (Сл.гласник СО-Рача, бр.22/2016) изменe  и допунe Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача Read more about Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.3.1.[…]

Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.3.4.

На основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник општине Рача“, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2016.годину (Сл.гласник СО-Рача, бр.22/2016), Измене  и допуне Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача Read more about Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.3.4.[…]

Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава, сектор: пчеларство, шифра инвестиције: 101.5.2

На основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник општине Рача“, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2016.годину (Сл.гласник СО-Рача, бр.22/2016) Измена и допуна Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача Read more about Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава, сектор: пчеларство, шифра инвестиције: 101.5.2[…]

Препорука Штаба за ванредне ситуације општине Рача

Препорука средствима информисања и образовним установама на територији општине Рача о начину продаје и употреби пиротехничких средстава Текст Препоруке можете преузети овде – Препорука

Oглашавање урбанистичког пројекта за изградњу станице за снабдевање горивом моторних возила „ДМБ-ПЕТРОЛ-ОИЛ“

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА РАЧА, Општинска управа општине Рача Број: 350-27/2016-IV-01-2 Датум: 13.12.2016. године               На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС РС  24/11, 11/12, 42/13-одлука УС РС , 50/13–одлука УС РС, 98/13–одлука УС РС, 132/14 и 145/14) члан 3. Read more about Oглашавање урбанистичког пројекта за изградњу станице за снабдевање горивом моторних возила „ДМБ-ПЕТРОЛ-ОИЛ“[…]

Jaвни оглас за постављење Општинског правобраниоца општине Рача

На основу члана 6. Закона о о радним односима у државним органима (*Сл.гласник РС* бр. 48/91, 66/91, 44/98-др.закон, 49/99-др.закон,34/01-др.закон, 39/02, 49/05-одлука УСРС, 79/05-др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др. закона и 232/013-одлука УС), чланова 2., 51., 52., и 53. Закона о правобранилаштву („ Службени Чласник РС“, број: 55/2014) , члана 10. Одлуке о јавном правобранилаштву општине Рача, број:020-76/2016-I-01 oд Read more about Jaвни оглас за постављење Општинског правобраниоца општине Рача[…]