Одлука о  проглашењу пијаће воде техничком у градском водоводу за насељено место Рача

Општинско Веће општине Рача на седници одржаној дана 28.06.2018. године, на основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07), члана 66. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 06/08, 02/10, 12/10 и 13/17) и члана 37. Пословника о раду Општинског већа („Сл. гласник општине Рача“, број 01/09  и 16/17), донело Read more about Одлука о  проглашењу пијаће воде техничком у градском водоводу за насељено место Рача[…]

 ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА

 ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА У складу са дописом бр.01/467 од 02.07.2018.г., Пољопривреднe, саветодавнe и стручнe службe Крагујевац доо, Цара Лазара бр.15, Крагујевац, обавештавају се регистрована пољопривредна газдинства да је: Конкурс МПШВ за контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта, објављен 25.05.2018.г., а исти се закључује 01.09.2018.г.. Право на бесплатну контролу плодности земљишта имају носиоци или чланови Read more about  ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА[…]

Конкурс за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018. годину

На основу члана 66. став 1. тачка 11. Статута општине Рача  („Службени гласник општине Рача“ број 6/08, 2/2010 и 12/2010 и 13/17) и члана 8 и 9. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Службени гласник општине Рача“ број 22/2016) у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и Read more about Конкурс за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018. годину[…]

Јавни позив за пријаву штете од града и поплава

На основу Закључка Штаба за ванредне ситуације општине Рача, бр.021-154/2018-I-02 од 19.06.2018.г.  и члана 63. став 1.тачка 12. Статута општине Рача (,,Службени гласник општине Рача“, број 6/2008, 2/2010 и 12/2010 и 13/2017) Председник општине Рача, дана 20.06.2018.године, објављује ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење пријава за утврђивање процене оштећења на пољопривредним усевима/културама на територији општине Рача услед Read more about Јавни позив за пријаву штете од града и поплава[…]

Јавни поззив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Општине Рача за 2019. годину

Р е п у б л и к а С р б и ј а Општина Рача Општинска управа Комисија за израду Предлога Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Рача за 2019.годину Број: 320-29/2018-IV-03-3 Датум:20.06.2018. године ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ Read more about Јавни поззив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Општине Рача за 2019. годину[…]

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања надокнаде пољоприврденог земљишта у државној својини на територији општине Рача за 2019. годину

Р е п у б л и к а С р б и ј а ОПШТИНА РАЧА ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РАЧА Број: 320-30/2018-III-01 Датум: 21.06. 2018. године   ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2019. ГОДИНУ     У складу са Законом о Read more about Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања надокнаде пољоприврденог земљишта у државној својини на територији општине Рача за 2019. годину[…]

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Рача за 2019. годинну

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017 и 111/2017) и члана члан 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у Read more about Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Рача за 2019. годинну[…]

Oбавештење о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА РАЧА Општинска управа Рача   На основу члана 10.став 7. а у вези са чл. 29.став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр.135/04, 36/09) даје следеће:   О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА Read more about Oбавештење о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину[…]

Јавни оглас ради издавања у закуп пословног простора-бифеа на олимпијским базенима у Рачи у сезони „лето 2018“, путем јавног надметања-лицитације

Јавно комуналнo предузећe “Рача“ из Раче на основу Одлуке Надзорног одбора број 127-2 од 07.05.2018.године  доноси Oдлуку о расписивању : ЈАВНОГ ОГЛАСА РАДИ  ИЗДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА-БИФЕА НА ОЛИМПИЈСКИМ БАЗЕНИМА У РАЧИ У СЕЗОНИ “ЛЕТО 2018‘, ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА-ЛИЦИТАЦИЈЕ   Предмет лицитације је закуп пословног простора-бифеа на пливачким базенима у сезони “ЛЕТО 2018“, који Read more about Јавни оглас ради издавања у закуп пословног простора-бифеа на олимпијским базенима у Рачи у сезони „лето 2018“, путем јавног надметања-лицитације[…]