16. јула 2018.

ЈАВНЕ РАСПРАВЕ И КОНСУЛТАЦИЈЕ

 

Јавна расправа о Нацрту Одлуке о буџету општине Рача за 2022. годину


РЕПУБЛИКА СРБИЈА- ОПШТИНА РАЧА


ОПШТИНСКО ВЕЋЕ


 


Број : 400-65/2021-II-01


Дана: 02.12.2021. године


 


 


Општинско Веће општине Рача на седници одржаној дана 02.12 2021. године, на основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07, и 83/2014-др. закон), члана 71. и 114. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број  3/19 ) и члана 34. Пословника о раду Општинског већа („Сл. гласник општине Рача“, број 22/20), Oпштинско веће општине Рача, на седници одржсној дана  02.12.2021. године, донело је


 З А К Љ У Ч А КО спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету


општине Рача за 2022.годину и расписује Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту буџета општине Рача за 2022. годину


 


  1. Одређује се спровођење јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету општине Рача за


2022.годину ( у даљем тексту: Нацрт одлуке ). 1. Утврђује се Програм јавне расправе о Нацрту одлуке, који је саставни део овог


закључка. 1. Јавна расправа о Нацрту одлуке одржаће се од 03.12.2021. до 15.12.2021.године.

 2. Овај Закључак објавити на званичној веб презентацији општине Рача.


 


 


 


 


                                                                              П Р Е Д С Е Д Н И К


Општинског већа


                                                                                                                   Ненад Савковић


                                                                                                         _______________________


 


Закључак доставити: 1. Начелнику ОУ Рача

 2. Званична веб презентација општине Рача

 3. Одељењу за привреду, пољопривреду, буџет и финансије


           4 . Архиви.


Програм јавне расправе-буџет 2022.


Одлука о буџету општине Рача за 2022. годину


 


Израда Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Рача за период од 2021. до 2026. године

Нацрт Плана развоја општине Рача за период од 2021. до 2028. године


РЕПУБЛИКА СРБИЈА- ОПШТИНА РАЧА


ОПШТИНСКО ВЕЋЕ


 


Број :021-100 /2021-II-01


Дана: 29.03.2021. године


 


Општинско Веће општине Рача на седници одржаној дана 29.03.2021. године, на основу члана 46., став 1, тачка 1) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07, и 83/2014-др. закон), члана 36. Закона о планском систему Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 30/2018), члана 71. и 114. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број  3/19 ) и члана 34. Пословника о раду Општинског већа („Сл. гласник општине Рача“, број 22/20),  донело је:


 


З А К Љ У Ч А К


 


о спровођењу јавне расправе о Нацрту Плана развоја


општине Рача за период 2021-2028 година


  1. Одређује се спровођење јавне расправе о Нацрту Плана развоја општине Рача за период 2021-2028 година ( у даљем тексту: Нацрт Плана).


  1. Утврђује се Програм јавне расправе о Нацрту Плана, који је саставни део овог закључка.


  1. Јавна расправа о Нацрту Плана одржаће се у периоду од 02.04.2021. године до16.04.2021. године .


  1. Јавна презентација Нацрта Плана одржаће се дана 01.04.2021. године са почетком у 10.00 часова.


Раднa група за израду Плана развоја се обавезује да изради Извештај о спроведеној јавној расправи.


  1. Овај Закључак објавити на званичној веб презентацији општине Рача.


 


Образложење


 


Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 46. ставa 1. тачка 1) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/2014- др. закон…и 47/2018) којим је утврђено да  Општинско веће предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина и члану 36. Закона о планском систему Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 30/2018) којим је дефинисано спровођење јавне расправе документа јавне политике.


Чланом  71. и 114.  Статута општине Рача  („Сл. гласник општине Рача“, бр. 3/19) одређено је да Општинско веће предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина, као и обавеза органа општине да организују јавну расправу у поступку припреме стратешких планова развоја.


Чланом 37. Пословника о раду Општинског већа општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, бр. 1/2009 и 17/2016) одређено је да Општинско Веће у оквиру својих овлашћења доноси: одлуке, упутства, правилнике, решења, закључке, програме, пословник и даје аутентично мишљење о актима које доноси.


У складу са изнад наведеним донет је Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту Плана развоја општине Рача за период 2021-2028 година


 


  П Р Е Д С Е Д Н И К


Општинског већа


                                                                                                                   Ненад Савковић


                                                                                                         _______________________


 


Закључак доставити:


  1. Начелнику Општинске управе Рача

 2. Званична веб презентација општине Рача

 3. Координатору Радног тима за израду Плана Развоја, Драгани Антонијевић

 4. Одељењу за изградњу, урбанизам и ЛЕР

 5. Архиви.


 


Програм јавне расправе о Плану развоја (1)


План развоја општине Рача 2021_2028-НАЦРТ


SEA Општине Рача 2021 2028_11-1


 


Нацрт Одлуке о буџету општине Рача за 2021. годину


РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ОПШТИНА РАЧА


ОПШТИНСКО ВЕЋЕ


БРОЈ: 400-80/2020 II-01


Дана:10.12.2020.год.


На основу члана 46. закона о локалној самоуправи (“сл. Гласник РС”, број 129/07, и 83/2014-др.закон) члана 71. и 114. Статута Општине Рача (“сл.гласник Општине Рача, број 3/19“) и члана 34. Пословника о раду Општинског већа (“сл.гласник Општине Рача, број 22/20“), Општинско веће Општине Рача на седници одржаној дана 10.12.2020.год. расписује следећи:


 


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАЧА • Предмет јавне расправе је Нацрт одлуке о буџету Општине Рача за 2021.год.

 • Јавна расправа ће се организовати у периоду од 10.12.2020. до 14.12.2020.год.

 • Саставни део позива је Нацрт одлуке о буџету Општине Рача за 2021.год и исти ће уз јавни позив бити објављен на званичној интернет страници Општине Рача. Поред тога предметни акт ће бити стављен на увид у просторијама Општинске управе Општине Рача-одељењу за привреду, пољопривреду, буџет и финансије.

 • Лице задужено за давање информација и објашњења учесницима јавних расправа о предложеном Нацрту одлуке о буџету Општине Рача за 2021.год. је Шеф одељења за привреду, пољопривреду, буџет и финансије Снежана Маџић.

 • Општинско веће Општине Рача позива све грађане, удружења, стручну и осталу јавност да се упознају са радним текстом Нацрта одлуке о буџету Општине Рача за 2021.год. и да дају предлоге, сугестије и коментаре. Своје примедбе и мишљења на акт који је предмет јавне расправе могу поднети, односно доставити у писаном облику на адресу: Општинско веће Општине Рача, Карађорђева 48, 34210 Рача или у електронском облику на e-mail: opstina@raca.rs или raca@gmail.com најкасније до 14.12.2020.год. до 8 часова.

 • По истеку рока за достављање примедби, мишљења и предлога Општинско веће ће сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и исти предложити на разматрање и усвајање Скупштини општине Рача приликом подношења предлога акта који је предмет јавне расправе.


 


Председник Општине


                                                                                                                                      ______________


     Ненад Савковић


S.08-05-Закључак Општинског већа-Јавна расправа о буџету за 2021. годину


Програм јавне расправе-буџет-2021


Нацрт Одлуке о буџету општине Рача за 2021. годину

Јавна расправа о нацрту Одлуке о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење Акције -Удружени грађани мењају своју средину


ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ


о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење Акције „Удружени грађани мењају своју средину“


 Oпштина Рача позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта Одлуке о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење Акције „Удружени грађани мењају своју средину“и да дају предлоге, сугестије и коментаре.


Јавна расправа о Нацрту Одлуке о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење Акције „Удружени грађани мењају своју средину“ спроводи се од  05.06.2020. до 19.06.2020.године.


Јавна презентација Нацрта Одлуке одржаће се дана 19.06.2020. године са почетком у 10.00 сати.


Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Општини Рача путем електронске поште на e-mail адресу: slobodan. pavlovic@raca.rs или поштом на адресу ул. Карађорђева 48, 34210 Рача, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту  Одлуке о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење Акције „Удружени грађани мењају своју средину“


По окончању јавне расправе Општинско веће општине Рача, ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије у јавној расправи и на основу тога утврдити предлог  Одлуке о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење Акције „Удружени грађани мењају своју средину“ и тај предлог доставити Скупштини општини Рача разматрање .


Одлука о укључивању грађана у буџетски процес-нацрт


S.08-05 Закључак Општинског већа -јавна расправа о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење Акције Удружени грађани мењају своју средину


Програм јавне расправе о о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење Акције


 


Jaвна расправа о Нацрту Одлуке о буџету општине Рача за 2020. годину


РЕПУБЛИКА СРБИЈА- ОПШТИНА РАЧА


ОПШТИНСКО ВЕЋЕ


Број : 400-102/2019-II-01


Дана: 10.12.2019. године


 


на основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07, и 83/2014-др. закон), члана 71. и 114. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број  3/19 ) и члана 37. Пословника о раду Општинског већа („Сл. гласник општине Рача“, број 01/09, 17/16), Општинско веће општине Рача, на седници одржаној дана 10.12.2019.. године,  расписује следећи:


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАЧА • Предмет јавне расправе је Нацрт Одлуке о буџету општине Рача за 2020. годину.

 • Јавна расправа ће се организовати у периоду од 10.12.2019. до 13.12.2019. године.

 • Саставни део позива је Нацрт Одлуке о буџету општине Рача за 2020. годину и исти ће уз Јавни позив бити објављен на званичној интернет страници општине Рача. Поред тога предметни акт ће бити стављен на увид у просторијама општинске управе општине Рача – Одељењу за привреду, пољопривреду, буџет и финансије.

 • Лице задужено за давање информација и објашњења учесницима јавне расправе о предложеном Нацрту Одлуке о буџету општине Рача за 2020. годину је Шеф Одељења за привреду, пољопривреду, буџет и финансије – Снежана Маџић.

 • Општинско веће Општине Рача позива све грађане, удружења,стручну и осталу јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Oдлуке о буџету Општине Рача за 2020. годину и да дају предлоге, сугестије и коментаре. Своје примедбе и мишљења на акт који је предмет јавне расправе могу поднети, односно доставити у писаном облику на адресу: Општинско веће општине Рача, Карађорђева 48. 34210 Рача или у електронском облику на email: opstina@raca.rs  или raca@gmail.com , најкасније до 13.12. године до 08.00 часова.

 • По истеку рока за достављање примедби, мишљења и предлога Општинско веће ће сачинити Извештај о спроведеној јавној расправи и исти предложити на разматрање и усавајање Скупштини општине Рача приликом подношења Предлога акта који је предмет јавне расправе.


                                                                                                                                            Председник


                                                                                                                        ________________


                                                                                                                        Ненад Савковић


S.08-05 Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету општине Рача за 2020. годину


Програм јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету општине Рача за 2020. годину


Нацрт Одлуке о буџету општине Рача за 2020. годину


Закључак, Програм јавне расправе, Јавни позив за учешће у јавној расправи


 

Јавна расправа о нацрту буџет општине Рача


ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ


Оштина Рача позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом нацрта Буџета општине Рача.


Учесници у јавној расправи су представници Савета месних заједница, грађани, привредници, предузетници, удружења, као и друге заинтересоване стране.


Јавна расправа са заинтересованим учесницима ће бити одржана у сали СО Рача, дана 15.12.2018. године, са почетком у 14.00 сати.


Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Скупштини општине Рача путем електронске поште на e-mail адресу: predsednik.skupstine@raca.rs.


По окончању јавне расправе Председник скупштине општине Рача ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи.


Буџет 2019


 

Jaвна расправа о нацрту новог Статута општине Рача


ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ


         Oпштина Рача позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом нацрта новог Статута општине Рача.


Јавна расправа о нацрта новог Статута општине Рача одржаће се од 26. новембра  до 11. децембра  2018. године.


Учесници у јавној расправи су представници Савета месних заједница, грађани, привредници, предузетници, удружења, као и друге заинтересоване стране.


Јавна расправа са заинтересованим учесницима ће бити одржана у сали СО Рача, дана 11. 12. 2018. год. са почетком у 18.00 сати


Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Скупштини општине Рача путем електронске поште на e-mail адресу:  predsednik.skupstine@raca.rs или поштом на адресу: ул. Карађорђева 48, 34210 Рача, са напоменом: „За јавну расправу о нацрту новог Статута општине Рача”.


По окончању јавне расправе Председник скупштине општине Рача ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи.


Закључак са програмом јавне расправе


НАЦРТ СТАТУТА ОПШТИНЕ РАЧА 2018


Jaвна расправа о предлогу Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине


ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ


         Oпштина Рача позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом предлога Одлуке о посебној накнади за заштиту  и унапређење животне средине.


Јавна расправа о предлогу Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине одржаће се од 12.  до 27 . новембра  2018. године.


Учесници у јавној расправи су представници Савета месних заједница, грађани, привредници, предузетници, удружења, као и друге заинтересоване стране.


Јавна расправа са заинтересованим учесницима ће бити одржана у сали СО Рача, дана 26.11.2018. год. са почетком у 14.00 сати.


Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Општини Рача и  путем електронске поште на e-mail адресу: nacelnik.uprave@raca.rs или поштом на адресу ул. Карађорђева 48, 34210 Рача, са напоменом: „За јавну расправу о предлогу Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине”.


По окончању јавне расправе Општинска управа општине Рача ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи.


Закључак Општинског већа са Програмом јавне расправе о предлогу Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине


Предлог Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине


Јавна расправа о Нацрту Акционог плана за укључивање грађана у одлучивање о расподели средстава прикупљених од пореза на имовину општине Рача за период 2018.-2022.године


ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ


  Oпштина Рача позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта Акционог плана за укључивање грађана у одлучивање о расподели средстава прикупљених од пореза на имовину општине Рача за период 2018.-2022.године и да дају предлоге, сугестије и коментаре.


Јавна расправа о Нацрту Акционог плана за укључивање грађана у одлучивање о расподели средстава прикупљених од пореза на имовину општине Рача за период 2018.- 2022.године спроводи се од 13. јула до 28. јула 2018. године.


Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Општини Рача путем електронске поште на e-mail адресу: slobodan.pavlovic@raca.rs или поштом на адресу ул. Карађорђева 48, 34210 Рача, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту Акционог плана за укључивање грађана у одлучивање о расподели средстава прикупљених од пореза на имовину општине Рача за период 2018.-2022.године”.


По окончању јавне расправе Радна група за израду Акционог плана за укључивање грађана у одлучивању о расподели средстава прикупљених од пореза на имовину општине Рача, ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи.


Закључак са програмом јавне расправе


Нацрт Акционог плана