Општина Рача

Јавни позив за пријаву штете од града и поплава

На основу Закључка Штаба за ванредне ситуације општине Рача, бр.021-154/2018-I-02 од 19.06.2018.г.  и члана 63. став 1.тачка 12. Статута општине Рача (,,Службени гласник општине Рача“, број 6/2008, 2/2010 и 12/2010 и 13/2017) Председник општине Рача, дана 20.06.2018.године, објављује ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење пријава за утврђивање процене оштећења на пољопривредним усевима/културама на територији општине Рача услед Read more about Јавни позив за пријаву штете од града и поплава[…]

Јавни поззив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Општине Рача

Р е п у б л и к а С р б и ј а Општина Рача Општинска управа Комисија за израду Предлога Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Рача за 2019.годину Број: 320-29/2018-IV-03-3 Датум:20.06.2018. године ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ Read more about Јавни поззив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Општине Рача[…]

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања надокнаде пољоприврденог земљишта у државној својини на територији општине Рача

Р е п у б л и к а С р б и ј а ОПШТИНА РАЧА ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РАЧА Број: 320-30/2018-III-01 Датум: 21.06. 2018. године   ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2019. ГОДИНУ     У складу са Законом о Read more about Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања надокнаде пољоприврденог земљишта у државној својини на територији општине Рача[…]

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Рача

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017 и 111/2017) и члана члан 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у Read more about Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Рача[…]

Oбавештење о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА РАЧА Општинска управа Рача   На основу члана 10.став 7. а у вези са чл. 29.став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр.135/04, 36/09) даје следеће:   О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА Read more about Oбавештење о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину[…]

Јавни оглас ради издавања у закуп пословног простора-бифеа на олимпијским базенима у Рачи у сезони „лето 2018“, путем јавног надметања-лицитације

Јавно комуналнo предузећe “Рача“ из Раче на основу Одлуке Надзорног одбора број 127-2 од 07.05.2018.године  доноси Oдлуку о расписивању : ЈАВНОГ ОГЛАСА РАДИ  ИЗДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА-БИФЕА НА ОЛИМПИЈСКИМ БАЗЕНИМА У РАЧИ У СЕЗОНИ “ЛЕТО 2018‘, ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА-ЛИЦИТАЦИЈЕ   Предмет лицитације је закуп пословног простора-бифеа на пливачким базенима у сезони “ЛЕТО 2018“, који Read more about Јавни оглас ради издавања у закуп пословног простора-бифеа на олимпијским базенима у Рачи у сезони „лето 2018“, путем јавног надметања-лицитације[…]

Јaвни позив за пријављивање за колективну посету пољопривредника међународном пољопривредном сајму у Новом Саду дана 20.05.2018.године у организацији општине Рача

Р е п у б л и к а С р б и ј а Општина Рача Председник општине Рача Број: 021-194/2018-III-01 Датум: 04.05. 2018. године У складу са Одлуком Општинског већа општине Рача, број 021-187/2018-II-01 од 03.05.2018.г., Председник општине Рача расписује  ЈАВНИ ПОЗИВ За пријављивање за колективну посету пољопривредника међународном пољопривредном сајму у Новом Read more about Јaвни позив за пријављивање за колективну посету пољопривредника међународном пољопривредном сајму у Новом Саду дана 20.05.2018.године у организацији општине Рача[…]

Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Рача путем јавног надметања-лицитације

На основу Одлуке o покретању  поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Рача путем јавног надметања-лицитације Скупштине општине Рача број 020-8/2018-I-01 од 31.01.2018.године, Комисија за спровођење поступка прибављања у јавну својину, отуђења непокретности из јавне својине и давања у закуп ствари у јавној својини општине Рача, дана 23.04.2018. године,  објављује: Ј А В Н И  Read more about Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Рача путем јавног надметања-лицитације[…]

Јавни оглас о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за издавањe у закуп пословног простора у јавној својини општине Рача, у МЗ Мало Крчмаре

На основу чланова 6. и 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“ број 16/2018) и  члана 23.  став 3. Одлуке о прибављању и располагању стварима Read more about Јавни оглас о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за издавањe у закуп пословног простора у јавној својини општине Рача, у МЗ Мало Крчмаре[…]