Општина Рача

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ПО КОШНИЦИ ПЧЕЛА ЗА 2019.ГОДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ПО КОШНИЦИ ПЧЕЛА ЗА 2019.ГОДИНУ     У складу са Правилником о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела  (“Сл.гласник РС“, бр.33/2015,14/2016, 20/2018 и 44/2018-др.закон) и Правилника о измени и Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници Read more about ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ПО КОШНИЦИ ПЧЕЛА ЗА 2019.ГОДИНУ[…]

ТРЕЋИ  ЈАВНИ  ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА У ЗАТВОРЕНОЈ КОВЕРТИ

На основу Одлуке Надзорног одбора бр. 92-3  од  21.03.2019 године, Директор  ЈКП „Рача“, Рача расписује:   ТРЕЋИ  ЈАВНИ  ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА У ЗАТВОРЕНОЈ КОВЕРТИ   I    ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ   Булдозер “14 ОКТОБАР TG 75 C”;   II   ПОДАЦИ О ВОЗИЛУ   Радна машина – Булдозер „14 ОКТОБАР TG 75 C“ са Read more about ТРЕЋИ  ЈАВНИ  ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА У ЗАТВОРЕНОЈ КОВЕРТИ[…]

Oбавештење о Јавном увиду у нацрте планова детаљне регулације – Комерцијалне зоне „Рача поље“ Рача, – Дела радне зоне „Запад“ у Рачи, – Спорстко-школског комплекса Рача, – Специфично/заштићено подручје приридног и културног добра „Градиште“ у Вишевцу

  Општинска управа општине Рача, Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и Записника Комисије Read more about Oбавештење о Јавном увиду у нацрте планова детаљне регулације – Комерцијалне зоне „Рача поље“ Рача, – Дела радне зоне „Запад“ у Рачи, – Спорстко-школског комплекса Рача, – Специфично/заштићено подручје приридног и културног добра „Градиште“ у Вишевцу[…]

Обавештење носиоцима пољопривредних газдинстава

ОБАВЕШТЕЊЕ НОСИОЦИМА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА Обавештавамо вас о вашим обавезама које се тичу обнове регистрације и то: Ако након уписа у Регистар дође до промене уписаних података који се односе на земљишни фонд, основ коришћења земљишта или фонд животиња, носилац породичног пољопривредног газдинства, односно овлашћено лице у пољопривредном газдинству врши обнову регистрације ових података у Регистру Read more about Обавештење носиоцима пољопривредних газдинстава[…]

ДРУГИ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА У ЗАТВОРЕНОЈ КОВЕРТИ

На основу Одлуке Надзорног одбора бр. 58-3  од  21.02.2019 године, Директор  ЈКП „Рача“, Рача расписује:   ДРУГИ ЈАВНИ  ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА У ЗАТВОРЕНОЈ КОВЕРТИ   I    ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ   Комбинована радна машина ЈCB 4CX SM 4W регистарске ознаке KGAAB ; Булдозер “14 ОКТОБАР TG 75 C”; Комбинована радна машина “SKIP BN Read more about ДРУГИ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА У ЗАТВОРЕНОЈ КОВЕРТИ[…]

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБАВЕЗИ ОБНОВЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ ГАЗДИНСТАВА У 2019.ГОДИНИ   Објављена је  Измена и допуна Правилника  о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства(“Сл.гласник РС“, 6/19), у коме су  измењени Read more about ОБАВЕШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА[…]

ЈАВНИ  ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА У ЗАТВОРЕНОЈ КОВЕРТИ

  На основу Одлуке Надзорног одбора бр. 14-2  од  16.01.2019 године, Директор  ЈКП „Рача“, Рача расписује:   ЈАВНИ  ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА У ЗАТВОРЕНОЈ КОВЕРТИ   I    ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ   Комбинована радна машина ЈCB 4CX SM 4W регистарске ознаке KGAAB ; Булдозер “14 ОКТОБАР TG 75 C”; Комбинована радна машина “SKIP BN Read more about ЈАВНИ  ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА У ЗАТВОРЕНОЈ КОВЕРТИ[…]

Решење о именовању директора Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача

На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014- др.закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016)  и члана 45.  став 1. тачка 10) Статута Општине Рача („Службени гласник Општине Рача “, број 6/08, Read more about Решење о именовању директора Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача[…]

Обавештење о обнови регистрације пољопривредних газдинстава у 2019. години

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА   У ПЕРИОДУ ОД 1.03.2019 ДО 30.04. 2019.ГОДИНЕ, У СКЛАДУ СА ПРАВИЛНИКОМ О УПИСУ У РЕГИСТАР ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА И ОБНОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ, КАО И О УСЛОВИМА ЗА ПАСИВАН СТАТУС ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА, ВРШИЋЕ СЕ ОБНОВА регистрације пољопривредног газдинства у Регистру.   Приликом обнове регистрације, Управи Read more about Обавештење о обнови регистрације пољопривредних газдинстава у 2019. години[…]

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА РАЧА Општинска управа Рача   На основу члана 10.став 7. а у вези са чл. 29.став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр.135/04 и 36/09) даје следеће:   О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА Read more about ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ[…]