План генералне регулације

План генералне регулације Рача-цео текст

http://www111.zippyshare.com/v/f2GHpcL6/file.html

  1. Катастараско-топографски план са границама 5000 финално
  2. Пост.намена земљишта  5000 финално
  3. а)План. намена земљишта 2500 финално

      3. б) План. намена земљишта 2500 финално

      4. Подела на урб. целине и зоне 5000 финално

      5. Функц. орг. саоб. инфрастр. 5000 финално

      6. а) Саобраћајно решење финално

      6. б) Саобраћајно решење финално

      7.1. Еколошка валоризација 5000 финално

      7.2. Акустичне зоне  5000 финално

      8. Ген.реш. за електро и телеком. инфр. 5000 финално

      9. Ген.реш. за водопр. инфр. и гас 5000 финално

     10. Спровођење 5000 финално

http://www86.zippyshare.com/v/aoLfqPvp/file.html