Одељење за општу управу, друштвене делатности, урбанизам, изградњу, инспекцијске и заједничке послове

Шеф одељења за oпшту управу, друштвене делатности, урбанизам, изградњу, инспекцијске и заједничке послове

Драгана Антонијевић, дипл. ецц
е-маил: ler@raca.rs
тел.: 034 751- 012
фаx: 034 751- 175
моб.тел.: 069 8084012

Служба за управу, имовинско-правне послове и дрштвене делатности

 контакт телефон: +381 34 / 751 -796

Служба за урбанизам, изградњу и инспекцијски надзор

Шеф Службе-Извршилац за послове спровођења обједињене процедуре, урбанизма и изградње

Мирјана Гајић, дипл.просторни планер

контакт телефон: +381 34/ 751-659

Комунални инспектор 

Радмило Мићковић, правник

Контакт телефон: + 381 34 / 751-030

Служба за заједничке послове

Шеф службе

Ненад Голубовић

контакт телефон:+38134/751-357.